خرید (شامل : تهیه ، پالت بندی ، بارگیری ، حمل و باراندازی ، تخلیه و تحویل ) 19200متر لوله های چدن داکتیل یکسر تایتون یکسر اسپیکات از اقطار 100 تا 300 میلی متر بهمراه واشر مربوطه مطابق با استانداردهای مربوطه ( بر اساس استاندارد ISO2531 ) و مشخصات تفصیلی و فنی .

مناقصه

ف98/16/م2

شرکت آب و فاضلاب استان تهران و شرکتهای تابعه

شرکت آب و فاضلاب استان تهران و شرکتهای تابعه

با سلام و احترام؛

   

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره  ف16/98/م2

(نوبت اول)

1_ موضوع مناقصه :   خرید (شامل : تهیه ، پالت بندی ، بارگیری ، حمل و باراندازی ، تخلیه و تحویل ) 19200متر لوله های چدن داکتیل یکسر تایتون یکسر اسپیکات از اقطار 100 تا 300 میلی متر بهمراه واشر مربوطه مطابق با استانداردهای مربوطه ( بر اساس استاندارد ISO2531  ) و مشخصات تفصیلی و فنی .

2 _ نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب  منطقه دو شهر تهران.

3_ برآورداولیه اجرای کار :  000/000/954/58 ریال

4- مدت ومحل اجرای کار :  2 ( دو ) ماه انبار شرکت آب وفاضلاب منطقه دو شهر تهران واقع در خیابان رسالت خیابان هنگام- بالاتر از میدان الغدیر   . 

5_ محل تامین اعتبار : درآمدهای غیر عمرانی .       

6_شرایط شرکت درمناقصه : _داشتن سابقه کاری مرتبط با موضوع مناقصه (تولید کننده)   _ ارائه دو فقره رضایتنامه بابت کارهای مشابه انجام گرفته     _ ارائه گواهی استاندارد ایران و یا استانداردهای معتبر جهانی

_ داشتن گواهینامه تأیید صلاحیت دارای اعتبار ایمنی پیمانکاری صادر شده توسط وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 

7_ مهلت ومحل دریافت اسناد مناقصه : حداکثر تا پایان وقت اداری روز  سه شنبه   مورخ  16/7/98

تهران _ خیابان کریم خان زند_ خیابان شهید عضدی (آبان ) شمالی _ امور بازرگانی و قراردادهای              شرکت آب و فاضلاب منطقه دو  شهر تهران  .               

8_مدارک مورد نیاز : الف _ معرفی نامه معتبر  ب _  مناقصه­گران  باید برای دریافت اسناد این مناقصه مبلغ    000/500    ریال به انضمام 9%  مالیات ارزش افزوده به مبلغ    45000 ریال جمعاً به مبلغ000/545 ریال­به حساب جاری                         1- 2466134-4-139 و به شماره شبا 740590013900402466134001  IR    بانک سینا شعبه فاطمی کد 139 بنام                  شرکت آب و فاضلاب  منطقه دو شهر تهران  واریز نموده و رسید آن را تحویل امور بازرگانی و قراردادهای  شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران نمایند .

9_ مبلغ  سپرده شرکت درمناقصه : بمیزان 000/700/947/2 ریال می باشد که شرکت کنندگان در مناقصه                 می توانند به صورت فیش واریز نقدی ­به حساب جاری1- 2466134-4-139 و به شماره شبا 740590013900402466134001 IR    بانک سینا شعبه فاطمی ویا ضمانت نامه بانکی بنام  شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهرتهران  تهیه و ضمیمه پیشنهاد به دستگاه  مناقصه گزار تسلیم نماید . به پیشنهادهای فاقدسپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمترازمیزان مقرر،  چک شخصی ونظایرآن ترتیب اثرداده نخواهد شد . 

10_ مهلت ومحل تحویل پیشنهاد: تا پایان وقت اداری روز   یکشنبه مورخ28/7 /98 دبیرخانه شرکت آب وفاضلاب منطقه دو  شهر تهران

11_ زمان گشایش پاکتهای الف ، ب  و ج : ساعت  9 صبح روز سه شنبه   مورخ  30/7/98 در سالن کنفرانس  مدیریت بحران شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران  .

12 - زمان اعتبار پیشنهاد قیمت مناقصه گران : از تاریخ تحویل پیشنهاد بمدت 3 ماه می باشد .

13- به پیشنهادهای فاقدمهروامضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرردر این آگهی  واصل شود ، مطلقا" ترتیب اثرداده نخواهد شد .

14-  سایراطلاعات وجزئیات مربوطه ، دراسناد مناقصه مندرج می باشد .  حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاددهندگان در جلسه کمیسیون مناقصات با معرفی نامه معتبر بلامانع می باشد .    

15- هزینه درج آگهی دو نوبت به عهده مناقصه گزار است و کمیسیون در رد یا قبول هریک ازپیشنهادات مختار است و مبلغ پرداختی بابت خرید اسناد قابل استرداد نمی باشد . 

- نشانی سایت ملی مناقصات :   http:// iets.mporg.ir

_ نشانی­سایت­شرکت آب و فاضلاب  منطقه دوشهر تهران  :  http://t2ww.tpww.co.ir

_ نشانی سایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور : http://www.nww.ir

_ نشانی سایت بازرسی : http://tender.bazresi.ir

                                                                              شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهرتهران                        

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.