خرید و تحویل (بارگیری و حمل ) 12970 دستگاه کنتور در اقطار مختلف

مناقصه

د98/14/م2

شرکت آب و فاضلاب استان تهران و شرکتهای تابعه

شرکت آب و فاضلاب استان تهران و شرکتهای تابعه

با سلام

 

آگهی فراخوان عمومی مناقصه یک مرحله ای با ارزیابی کیفی شماره د 14 /98 /م2

 (نوبت اول)

 

_ شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران  به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی و مناقصه  یک مرحله ای نسبت به انتخاب تامین کنندگان واجد صلاحیت جهت تامین  خرید و تحویل شامل        ( بارگیری و حمل)  تعداد   4000  دستگاه کنتور آب پیستونی خشک وتعداد 6000 دستگاه کنتور مولتی جت خشک در قطر 2/1 اینچ­  با کلاس کاریR160 و تعداد  700 دستگاه کنتور آب پیستونی خشک وتعداد 1000دستگاه کنتور مولتی جت خشک در قطر 4/3 اینچ باکلاس کاری  R160و  تعداد 1200  دستگاه کنتور آب مولتی جت خشک در قطر 1  اینچ با کلاس کاری  R160و  تعداد  70دستگاه کنتور آب مولتی جت خشک با  5/1 اینچ رزوه ای کلاس R160 مطابق با استانداردهای مربوطه ، مشخصات تفصیلی و فنی و شرایط ذکر شده در اسناد اقدام نماید

1_ موضوع مناقصه : خرید و تحویل (بارگیری و حمل ) 12970 دستگاه کنتور در اقطار مختلف

2_ برآورد اولیه و مدت اجرای کار : 000/000/940/46 ریال _  6  ماه

3_ مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 27/6/98

تهران _ خیابان کریم خان زند _ خیابان شهید عضدی (آبان) شمالی _ امور بازرگانی و قراردادهای شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران

4_ مدارک مورد نیاز : الف _ معرفی نامه معتبر        ب_ فیش بانکی  واریزی به مبلغ    500،000 ریال به انضمام 9%  مالیات ارزش افزوده به مبلغ 000/45 ریال جمعاً به مبلغ   000/545   ریال به حساب جاری                             1 - 2466134-4-139 و به شماره شبا 740590013900402466134001 IR  بانک سینا   شعبه فاطمی   بنام   شرکت آب و فاضلاب  منطقه دو تهران

5_ مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : بمیزان 000/000/347/2 ریال می باشد که شرکت کنندگان در مناقصه            می توانند بصورت فیش واریز نقدی به حساب جاری 1 - 2466134-4-139 و به شماره شبا 740590013900402466134001 IR  بانک سینا   شعبه فاطمی  و یا ضمانتنامه بانکی بنام   شرکت آب و فاضلاب  منطقه دو تهران تهیه و ضمیمه پیشنهاد تسلیم نمایند .

 6_ مهلت و محل تحویل پیشنهاد : تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ  10/7 /98 دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران .

7_ زمان گشایش پاکتها (الف ، ب ، ج) : ساعت 9 صبح روزسه شنبه .مورخ 16/7/98 در سالن کنفرانس مدیریت بحران شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران .

8_ زمان اعتبار پیشنهاد قیمت مناقصه گران : از تاریخ تحویل پیشنهاد بمدت 3 ماه می باشد .

9_ به پیشنهادهای فاقد مهر و امضاء ، مشروط ، و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در این آگهی واصل شود ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد

10_ سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد . حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه کمیسیون مناقصه با معرفی نامه معتبر بلامانع می باشد .

11 _ هزینه درج آگهی دو نوبت  به عهده برنده است  .  کمیسیون در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است و مبلغ پرداختی بابت خرید اسناد قابل استرداد نمی باشد .  محل تامین اعتبار طرح: از محل منابع داخلی (جاری) شرکت       می باشد 

نشانی سایت ملی مناقصات :   http:// iets.mporg.ir

_ نشانی سایت شرکت آب و فاضلاب  منطقه دوتهران  :  tpww.co.ir ww. http:// t2

_ نشانی سایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور : http://www.nww.ir

_نشانی سایت بازرسی : http://tender.bazresi.ir

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.