خرید ، حمل و جایگذاری پنج باب مخزن فولادی توزیع آب اضطراری مقاوم به زلزله هر یک به ظرفیت یکصد متر مکعب در محدوده شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران .

مناقصه

ف98/10/م2

شرکت آب و فاضلاب استان تهران و شرکتهای تابعه

شرکت آب و فاضلاب استان تهران و شرکتهای تابعه

با سلام

مقتضی است متن فراخوان ذیل جهت دونوبت در روز های دوشنبه مورخ  28/5/98  و                                شنبه مورخ 2/6/98 در آن روزنامه درج و فاکتور هزینه مربوطه را بمنظورانجام اقدامات لازم به امور بازرگانی وقراردادهای این شرکت ارائه نمایند .

آگهی فراخوان عمومی مناقصه یک مرحله ای با ارزیابی کیفی شماره ف 10/98 /م2

 (نوبت اول)

 _  شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران  در نظر دارد خرید ، حمل و جایگذاری پنج باب مخزن فولادی توزیع آب اضطراری مقاوم به زلزله هر یک به ظرفیت یکصد متر مکعب در شرایط اضطرار خود را مطابق با مشخصات و شرایط ذکر شده در اسناد از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی خریداری نماید.

1_ موضوع مناقصه : خرید ، حمل و جایگذاری پنج باب مخزن فولادی توزیع آب اضطراری مقاوم به زلزله هر یک به ظرفیت یکصد متر مکعب در محدوده شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران .

2_ برآورد اولیه و مدت اجرای کار : 000/000/000/27 ریال _ 3 ماه

3_ شرایط شرکت در مناقصه : _ارائه مدارک مثبته دال بر داشتن تجربه و سابقه در ساخت مخازن فولادی تحت فشار   _ داشتن گواهینامه تأیید صلاحیت دارای اعتبار ایمنی پیمانکاری صادر شده توسط وزارت تعاون ، کار  و رفاه اجتماعی

4_ مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 10/6/98

تهران _ خیابان کریم خان زند _ خیابان شهید عضدی (آبان) شمالی _ امور بازرگانی و قراردادهای شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران

5_ مدارک مورد نیاز : الف _ معرفی نامه معتبر        ب_ فیش بانکی  واریزی به مبلغ    500،000 ریال به انضمام 9%  مالیات ارزش افزوده به مبلغ 000/45 ریال جمعاً به مبلغ   000/545   ریال به حساب جاری                             1 - 2466134-4-139 و به شماره شبا 740590013900402466134001 IR  بانک سینا   شعبه فاطمی   بنام   شرکت آب و فاضلاب  منطقه دو تهران

6_ مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : بمیزان 000/000/350/1 ریال می باشد که شرکت کنندگان در مناقصه            می توانند بصورت فیش واریز نقدی به حساب جاری 1 - 2466134-4-139 و به شماره شبا 740590013900402466134001 IR  بانک سینا   شعبه فاطمی  و یا ضمانتنامه بانکی بنام   شرکت آب و فاضلاب  منطقه دو تهران تهیه و ضمیمه پیشنهاد تسلیم نمایند .

   
7_ مهلت و محل تحویل پیشنهاد : تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 25/6/98 دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران .

8_ زمان گشایش پاکتها (الف ، ب ، ج) : ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 2/7/98 در سالن کنفرانس مدیریت بحران شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران .

9_ زمان اعتبار پیشنهاد قیمت مناقصه گران : از تاریخ تحویل پیشنهاد بمدت 3 ماه می باشد .

10_ به پیشنهادهای فاقد مهر و امضاء ، مشروط ، و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در این آگهی واصل شود ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد

11_ سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد . حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه کمیسیون مناقصه با معرفی نامه معتبر بلامانع می باشد .

12 _ هزینه درج آگهی دو نوبت  به عهده برنده است  و کمیسیون در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است و مبلغ پرداختی بابت خرید اسناد قابل استرداد نمی باشد .

نشانی سایت ملی مناقصات :   http:// iets.mporg.ir

_ نشانی سایت شرکت آب و فاضلاب  منطقه دوتهران  :  tpww.co.ir ww. http:// t2

_ نشانی سایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور : http://www.nww.ir

_نشانی سایت بازرسی : http://tender.bazresi.ir

                                                                              

                                                                          شرکت آب و فاضلاب منطقه دو تهران                        

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.