تهیه لوله ، اتصالات و متعلقات و اجرای عملیات اصلاح، بازسازی و توسعه به طول 11800 متر شبکه توزیع آب و 1500 فقره انشعابات فرسوده به همراه مرمت مسیر حفاری و آسفالت ریزی شرکت آب وفاضلاب منطقه دو شهرتهران (بخش اول)

مناقصه

ف98/7/م2

شرکت آب و فاضلاب استان تهران و شرکتهای تابعه

شرکت آب و فاضلاب استان تهران و شرکتهای تابعه

با سلام و احترام؛

مقتضی است دستورفرمایندمتن فراخوان ذیل جهت یک نوبت در روز  یکشنبه  مورخ 23/4/98                         در روزنامه اطلاعات  درج و فاکتور هزینه مربوطه را بمنظورانجام اقدامات لازم به امور بازرگانی وقراردادهای این شرکت ارائه نمایند .

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای به شماره  ف7/ 98/ م2( بخش اول )

1_ موضوع مناقصه :  تهیه لوله ، اتصالات و متعلقات و اجرای عملیات اصلاح، بازسازی و توسعه به طول 11800 متر شبکه توزیع آب و  1500 فقره  انشعابات فرسوده به همراه مرمت مسیر حفاری و آسفالت ریزی شرکت آب وفاضلاب منطقه  دو شهرتهران   (بخش اول)  

2 _ نام دستگاه مناقصه گزار :  شرکت آب و فاضلاب  منطقه دو شهرتهران.

3_ برآورداولیه مناقصه ومدت اجرای کار :    84.212.826.971 ریال    6 ماه

4_ مدارک صلاحیت وگواهینامه مورد نظر : داشتن حداقل رتبه 4 در رشته آب یا تاسیسات وتجهیزات شهری از معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور  داشتن 3 (سه ) سابقه کار دقیقا مشابه با برآورد                    طی 5سال گذشته ( مبالغ کمتر از برآورد به تناسب در ارزیابی محاسبه خواهد شد ) ارائه حداقل 2 رضایت نامه کتبی از سوی کارفرمایان قبلی الزامی می باشد(بابت کارهای مشابه معرفی شده)  _ گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاری صادر شده توسط وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

5_ مهلت ومحل دریافت اسناد مناقصه : حداکثر تا پایان وقت اداری روز  دوشنبه  مورخ31/4/98       تهران _ خیابان کریم خان زند_ خیابان شهید عضدی (آبان ) شمالی _ امور بازرگانی و قراردادهای                       شرکت آب و فاضلاب منطقه دو  شهر تهران  .              

6_مدارک مورد نیاز : الف _ معرفی نامه معتبر  ب _ فیش بانکی بمبلغ  500.000ریال  به انضمام  9%  مالیات ارزش افزوده (45.000ریال) جمعاً به مبلغ 545.000 ریال  به حساب   جاری1- 2466134-4-139 ، به شماره شبا 740590013900402466134001     IR   بانک سینا شعبه فاطمی بنام شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران

7_ مبلغ سپرده شرکت درمناقصه : بمیزان 3.652.256.539 ریال می باشد که شرکت کنندگان در مناقصه  می توانند به صورت فیش واریز نقدی به حساب جاری1- 2466134-4-139 ، به شماره شبا 740590013900402466134001 IR   بانک سینا شعبه فاطمی  و یا ضمانتنامه بانکی بنام  شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهرتهران  تهیه و ضمیمه پیشنهاد به دستگاه  مناقصه گزار تسلیم نماید . به پیشنهادهای فاقدسپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمترازمیزان مقرر،  چک شخصی ونظایرآن ترتیب اثرداده نخواهد شد . 

8_ مهلت ومحل تحویل پیشنهاد: تا پایان وقت اداری روز  شنبه   مورخ    12/5/98   دبیرخانه شرکت آب وفاضلاب   منطقه دو  شهر تهران .

9_ زمان گشایش پاکتهای الف وب (مرحله اول)  : ساعت 9صبح     روز    یکشنبه   مورخ   13/5/98 در سالن کنفرانس مدیریت بحران  شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران  .

10_ زمان گشایش پاکتهای پیشنهاد قیمت ج (مرحله دوم)  : ساعت  9 صبح  روز یکشنبه  مورخ  20/5/98   در سالن کنفرانس مدیریت بحران  شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران  .

11 - زمان اعتبار پیشنهاد قیمت مناقصه گران : از تاریخ تحویل پیشنهاد بمدت 3 ماه می باشد .

 12- به پیشنهادهای فاقدمهروامضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرردر این آگهی  واصل شود ، مطلقا" ترتیب اثرداده نخواهد شد .

13-  سایراطلاعات وجزئیات مربوطه ، دراسناد مناقصه مندرج می باشد .  حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاددهندگان در جلسات کمیسیون مناقصات با معرفی نامه معتبر بلامانع می باشد .  

14- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه است و کمیسیون در رد یا قبول هریک ازپیشنهادات مختار است و مبلغ پرداختی بابت خرید اسناد   قابل استرداد نمی باشد .  ضمنًابدلیل لزوم انتخاب 3 پیمانکار مجزا ،  پاکت های مناقصه بترتیب بخش اول ، دوم و سوم بازگشایی و پاکت برنده هر بخش در مناقصه بعدی بازگشایی نخواهد شد .

- نشانی سایت ملی مناقصات :   http:// iets.mporg.ir

_ نشانی سایت شرکت آب و فاضلاب  منطقه دوشهر تهران  :  tpww.co.ir ww. http:// t2

_ نشانی سایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور : http://www.nww.ir

_ نشانی سایت سازمان بازرسی : http://tender.bazresi.ir

                                                                                      شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهرتهران                        

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.