: تهیه مصالح ، اجرای 1500فقره انشعابات و300متر خط جمع آوری شبکه فاضلاب به صورت پراکنده در محدوده شرکت آب وفاضلاب منطقه دو شهرتهران

مناقصه

ف98/5/م2

شرکت آب و فاضلاب استان تهران و شرکتهای تابعه

شرکت آب و فاضلاب استان تهران و شرکتهای تابعه

با سلام و احترام؛

مقتضی است دستورفرمایندمتن فراخوان ذیل جهت یک نوبت در روز  یکشنبه   مورخ 19/3/98                         در روزنامه اطلاعات  درج و فاکتور هزینه مربوطه را بمنظورانجام اقدامات لازم به امور بازرگانی وقراردادهای این شرکت ارائه نمایند .

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای به شماره  ف5/ 98/م2

1_ موضوع مناقصه :  تهیه مصالح ، اجرای 1500فقره انشعابات و300متر خط جمع آوری شبکه فاضلاب به صورت پراکنده در محدوده شرکت آب وفاضلاب منطقه دو شهرتهران   

2 _ نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب  منطقه دو شهرتهران.

3_ برآورداولیه مناقصه ومدت اجرای کار :    24.213.271.480  ریال      12ماه

برآورد اولیه از محل اعتبارات جاری وبراساس فهرست بهای سال 1398 می باشد . 

4_ مدارک صلاحیت وگواهینامه مورد نظر : حداقل دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری رتبه 4رشته آب (باحداقل 3سابقه کار مشابه) از معاونت برنامه ریزی  ونظارت راهبردی وگواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران  .       

5_ مهلت ومحل دریافت اسناد مناقصه : حداکثر تا پایان وقت اداری روز  سه شنبه مورخ 28/3/98     

تهران _ خیابان کریم خان زند_ خیابان شهید عضدی (آبان ) شمالی _ امور بازرگانی و قراردادهای                       شرکت آب و فاضلاب منطقه دو  شهر تهران  .               

6_مدارک مورد نیاز : الف _ معرفی نامه معتبر  ب _ فیش بانکی بمبلغ 800.000 ریال  به انضمام  9%  مالیات ارزش افزوده (72.000ریال) جمعاً به مبلغ 872.000 ریال  به حساب   جاری1- 2466134-4-139 ، به شماره شبا 740590013900402466134001     IR   بانک سینا شعبه فاطمی بنام شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران

7_ مبلغ سپرده شرکت درمناقصه : بمیزان  1.210.663.574ریال می باشد که شرکت کنندگان در مناقصه  می توانند به صورت فیش واریز نقدی به حساب جاری1- 2466134-4-139 ، به شماره شبا 740590013900402466134001 IR   بانک سینا شعبه فاطمی  و یا ضمانتنامه بانکی بنام  شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهرتهران  تهیه و ضمیمه پیشنهاد به دستگاه  مناقصه گزار تسلیم نماید . به پیشنهادهای فاقدسپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمترازمیزان مقرر،  چک شخصی ونظایرآن ترتیب اثرداده نخواهد شد . 

8_ مهلت ومحل تحویل پیشنهاد: تا پایان وقت اداری روز  دو شنبه     مورخ    10/4/98   دبیرخانه شرکت آب وفاضلاب   منطقه دو  شهر تهران .

9_ زمان گشایش پاکتهای الف وب (مرحله اول)  : ساعت   9  صبح     روز    سه شنبه مورخ   11/4/98 در سالن کنفرانس مدیریت بحران  شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران  .

10_ زمان گشایش پاکتهای پیشنهاد قیمت ج (مرحله دوم)  : ساعت  9 صبح  روز سه شنبه   مورخ  18/4/98 در سالن کنفرانس مدیریت بحران  شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران  .

11 - زمان اعتبار پیشنهاد قیمت مناقصه گران : از تاریخ تحویل پیشنهاد بمدت 3 ماه می باشد .

 12- به پیشنهادهای فاقدمهروامضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرردر این آگهی  واصل شود ، مطلقا" ترتیب اثرداده نخواهد شد .

13-  سایراطلاعات وجزئیات مربوطه ، دراسناد مناقصه مندرج می باشد .  حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاددهندگان در جلسات کمیسیون مناقصات با معرفی نامه معتبر بلامانع می باشد .  

14- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه است و کمیسیون در رد یا قبول هریک ازپیشنهادات مختار است و مبلغ پرداختی بابت خرید اسناد   قابل استرداد نمی باشد . 

- نشانی سایت ملی مناقصات :   http:// iets.mporg.ir

_ نشانی سایت شرکت آب و فاضلاب  منطقه دوشهر تهران  :  tpww.co.ir ww. http:// t2

_ نشانی سایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور : http://www.nww.ir

_ نشانی سایت سازمان بازرسی : http://tender.bazresi.ir

                                                                                      شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهرتهران                        

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.