عملیات تحویل ،امداد و تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعاب فاضلاب ناحیه 3 شرکت آب وفاضلاب منطقه دو شهرتهران

مناقصه

ب98/4/م2

شرکت آب و فاضلاب استان تهران و شرکتهای تابعه

شرکت آب و فاضلاب استان تهران و شرکتهای تابعه

با سلام و احترام؛

مقتضی است دستورفرمایندمتن فراخوان ذیل جهت یک نوبت در روز  شنبه   مورخ 28/2/98                         در روزنامه اطلاعات  درج و فاکتور هزینه مربوطه را بمنظورانجام اقدامات لازم به امور بازرگانی وقراردادهای این شرکت ارائه نمایند .

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای به شماره  ب4/ 98/م2

1_ موضوع مناقصه :  عملیات تحویل ،امداد و تعمیرات و نگهداری شبکه و  انشعاب فاضلاب ناحیه 3                شرکت آب وفاضلاب منطقه دو شهرتهران 

2 _ نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب  منطقه دو شهرتهران.

3_ برآورداولیه مناقصه ومدت اجرای کار :    83.376.674.488   ریال      24ماه  

4_ محل تامین اعتبار : درآمدهای غیر عمرانی .       

5_شرایط اختصاصی شرکت درمناقصه :1- داشتن رتبه حداقل 5 رشته تاسیسات ویا آب از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وداشتن حداقل رتبه 3 بهره برداری ،نگهداری وتعمیرات شبکه فاضلاب از شرکت مهندسی آب وفاضلا ب کشور .2- دارابودن گواهی ایمنی از اداره کارواموراجتماعی 3- داشتن حداقل دوسال سابقه دقیقا مشابه با موضوع مناقصه 4- ارائه حداقل دورضایتنامه از مناقصه گزاران قبلی درخصوص کارهای مشابه .

 6_ مهلت ومحل دریافت اسناد مناقصه : حداکثر تا پایان وقت اداری روز  چهارشنبه مورخ 8/3/98     .

تهران _ خیابان کریم خان زند_ خیابان شهید عضدی (آبان ) شمالی _ امور بازرگانی و قراردادهای                       شرکت آب و فاضلاب منطقه دو  شهر تهران  .               

7_مدارک مورد نیاز : الف _ معرفی نامه معتبر  ب _ فیش بانکی بمبلغ 800.000 ریال  به انضمام  9%  مالیات ارزش افزوده (72.000ریال) جمعاً به مبلغ 872.000 ریال  به حساب   جاری1- 2466134-4-139 ، به شماره شبا 740590013900402466134001     IR   بانک سینا شعبه فاطمی بنام شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران

8_ مبلغ سپرده شرکت درمناقصه : بمیزان  3.167.533.490 ریال می باشد که شرکت کنندگان در مناقصه  می توانند به صورت فیش واریز نقدی به حساب جاری1- 2466134-4-139 ، به شماره شبا 740590013900402466134001 IR   بانک سینا شعبه فاطمی  و یا ضمانتنامه بانکی بنام  شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهرتهران  تهیه و ضمیمه پیشنهاد به دستگاه  مناقصه گزار تسلیم نماید . به پیشنهادهای فاقدسپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمترازمیزان مقرر،  چک شخصی ونظایرآن ترتیب اثرداده نخواهد شد . 

9_ مهلت ومحل تحویل پیشنهاد: تا پایان وقت اداری روز  شنبه     مورخ    25/3 /98   دبیرخانه شرکت آب وفاضلاب   منطقه دو  شهر تهران .

10_ زمان گشایش پاکتهای الف وب (مرحله اول)  : ساعت   9:30      روز    یکشنبه مورخ   26/3/98 در سالن کنفرانس مدیریت بحران   شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران  .

11_ زمان گشایش پاکتهای پیشنهاد قیمت ج (مرحله دوم)  : ساعت      9:30     روز یکشنبه           مورخ  2/4/98 در سالن کنفرانس مدیریت بحران  شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران  .

12 - زمان اعتبار پیشنهاد قیمت مناقصه گران : از تاریخ تحویل پیشنهاد بمدت 3 ماه می باشد .

 13- به پیشنهادهای فاقدمهروامضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرردر این آگهی  واصل شود ، مطلقا" ترتیب اثرداده نخواهد شد .

14-  سایراطلاعات وجزئیات مربوطه ، دراسناد مناقصه مندرج می باشد .  حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاددهندگان در جلسات کمیسیون مناقصات با معرفی نامه معتبر بلامانع می باشد .  

15- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه است و کمیسیون در رد یا قبول هریک ازپیشنهادات مختار است و مبلغ پرداختی بابت خرید اسناد   قابل استرداد نمی باشد .  ضمناً بدلیل لزوم انتخاب دو پیمانکار مجزا در بخش  انجام  عملیات تحویل ،امداد و تعمیرات و نگهداری شبکه و  انشعاب فاضلاب ناحیه دو و سه ،شرکت کنندگان در مناقصه مجاز به خرید اسناد هردو مناقصه می باشند ولی صرفاً دریک مناقصه  می توانند بعنوان برنده اعلام ومعرفی گردند.لازم بذکر است اولویت اول بازگشایی مناقصه انجام  عملیات تحویل ،امداد و تعمیرات و نگهداری شبکه و  انشعاب فاضلاب ناحیه دو می باشد و پاکت برنده مناقصه ناحیه 2 در مناقصه  ناحیه 3 بازگشایی نخواهد شد .

- نشانی سایت ملی مناقصات :   http:// iets.mporg.ir

_ نشانی سایت شرکت آب و فاضلاب  منطقه دوشهر تهران  :  tpww.co.ir ww. http:// t2

_ نشانی سایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور : http://www.nww.ir

_ نشانی سایت سازمان بازرسی : http://tender.bazresi.ir

                                                                                      شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهرتهران                        

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
پست الکترونیکی را وارد کنید.