عملیات تحویل ،امداد و تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعاب فاضلاب ناحیه 2 شرکت آب وفاضلاب منطقه دو شهرتهران

مناقصه

ب98/3/م2

شرکت آب و فاضلاب استان تهران و شرکتهای تابعه

شرکت آب و فاضلاب استان تهران و شرکتهای تابعه

با سلام و احترام؛

مقتضی است دستورفرمایندمتن فراخوان ذیل جهت یک نوبت در روز شنبه   مورخ 28/2/98   در روزنامه اطلاعات  درج و فاکتور هزینه مربوطه را بمنظورانجام اقدامات لازم به امور بازرگانی وقراردادهای این شرکت ارائه نمایند .

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای به شماره  ب3/ 98/م2

1_ موضوع مناقصه :  عملیات تحویل ،امداد و تعمیرات و نگهداری شبکه و  انشعاب فاضلاب ناحیه 2  شرکت آب وفاضلاب منطقه دو شهرتهران 

2 _ نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب  منطقه دو شهرتهران.

3_ برآورداولیه مناقصه ومدت اجرای کار :    83.376.674.488   ریال 24 ماه  

4_ محل تامین اعتبار : درآمدهای غیر عمرانی .       

5_شرایط اختصاصی شرکت درمناقصه 1_ داشتن رتبه حداقل  5 رشته تأسیسات و یا آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و داشتن حداقل رتبه 3 بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات شبکه فاضلاب از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور الزامی می باشد . 2-دارا بودن گواهی ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 3-  داشتن حداقل دو سال سابقه دقیقا مشابه با موضوع مناقصه 4_ارائه حداقل دو رضایتنامه از مناقصه گزاران قبلی درخصوص کار مشابه

  6_ مهلت ومحل دریافت اسناد مناقصه : حداکثر تا پایان وقت اداری روز   چهار شنبه     مورخ   08/03/98                 .

تهران _ خیابان کریم خان زند_ خیابان شهید عضدی (آبان ) شمالی _ امور بازرگانی و قراردادهای  شرکت آب و فاضلاب منطقه دو       شهر تهران  .               

7_مدارک مورد نیاز : الف _ معرفی نامه معتبر  ب _ فیش بانکی بمبلغ 800.000 ریال  به انضمام  9%  مالیات ارزش افزوده (72.000ریال) جمعاً به مبلغ 872.000 ریال  به حساب   جاری1- 2466134-4-139 ، به شماره شبا 740590013900402466134001     IR   بانک سینا شعبه فاطمی بنام شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران

8_ مبلغ سپرده شرکت درمناقصه : بمیزان  3.167.533.490 ریال می باشد که شرکت کنندگان در مناقصه  می توانند به صورت فیش واریز نقدی به حساب جاری1- 2466134-4-139 ، به شماره شبا 740590013900402466134001 IR   بانک سینا شعبه فاطمی  و یا ضمانتنامه بانکی بنام  شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهرتهران  تهیه و ضمیمه پیشنهاد به دستگاه  مناقصه گزار تسلیم نماید . به پیشنهادهای فاقدسپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمترازمیزان مقرر،  چک شخصی ونظایرآن ترتیب اثرداده نخواهد شد . 

9_ مهلت ومحل تحویل پیشنهاد: تا پایان وقت اداری روز   شنبه    مورخ    25/03/98    دبیرخانه شرکت آب وفاضلاب   منطقه دو  شهر تهران .

10_ زمان گشایش پاکتهای الف وب (مرحله اول)  : ساعت   9  صبح     روز     یکشنبه        مورخ   26/03/98   در سالن کنفرانس مدیریت بحران   شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران  .

11_ زمان گشایش پاکتهای پیشنهاد قیمت ج (مرحله دوم)  : ساعت      9  صبح  روزیکشنبه           مورخ   02/04/98  در سالن کنفرانس  شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران  .

12 - زمان اعتبار پیشنهاد قیمت مناقصه گران : از تاریخ تحویل پیشنهاد بمدت 3 ماه می باشد .

 13- به پیشنهادهای فاقدمهروامضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرردر این آگهی  واصل شود ، مطلقا" ترتیب اثرداده نخواهد شد .

14-  سایراطلاعات وجزئیات مربوطه ، دراسناد مناقصه مندرج می باشد .  حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاددهندگان در جلسات کمیسیون مناقصات با معرفی نامه معتبر بلامانع می باشد .  

15- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه است و کمیسیون در رد یا قبول هریک ازپیشنهادات مختار است و مبلغ پرداختی بابت خرید اسناد    قابل استرداد نمی باشد .   ضمنا بدلیل لزوم انتخاب  دو پیمانکار مجزا  در بخش انجام   عملیات تحویل ،امداد و تعمیرات و نگهداری شبکه و  انشعاب فاضلاب  نواحی دو  و سه  ، شرکت کنندگان در مناقصه مجاز به خرید اسناد هر دو مناقصه می باشد ولی صرفا در یک مناقصه می توانند بعنوان برنده اعلام و معرفی گردند.لازم به ذکر می باشد اولویت اول بازگشایی مناقصه انجام عملیات تحویل،امداد و تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعاب فاضلاب ناحیه دو می باشد و پاکت برنده مناقصه ناحیه 2 در مناقصه ناحیه 3 بازگشایی نخواهد شد.

- نشانی سایت ملی مناقصات :   http:// iets.mporg.ir

_ نشانی سایت شرکت آب و فاضلاب  منطقه دوشهر تهران  :  tpww.co.ir ww. http:// t2

_ نشانی سایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور : http://www.nww.ir

_ نشانی سایت سازمان بازرسی : http://tender.bazresi.ir

                                                                        شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهرتهران                        

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
پست الکترونیکی را وارد کنید.