تامین وبکارگیری نیروی انسانی در بخش نوبت کار وروز کار تاسقف 51 نفر در واحدهای مورد نظر در شرکت آب وفاضلاب منطقه دو شهرتهران

مناقصه

م98/1/م2

شرکت آب و فاضلاب استان تهران و شرکتهای تابعه

شرکت آب و فاضلاب استان تهران و شرکتهای تابعه

با سلام و احترام؛

مقتضی است دستور فرمایند متن فراخوان ذیل جهت یک نوبت در روز دوشنبه مورخ  23/2/98  در روزنامه اطلاعات  درج وفاکتور هزینه مربوطه را بمنظور انجام اقدامات لازم به امور بازرگانی وقراردادهای این شرکت ارائه نمایند.

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای به شماره  م1/98/م2 (دو مرحله ای)

1_ موضوع مناقصه :تامین وبکارگیری نیروی انسانی در بخش نوبت کار وروز کار تاسقف 51 نفر در واحدهای مورد نظر در  شرکت آب وفاضلاب منطقه دو شهرتهران .

 2 _ نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب  منطقه دو شهرتهران.

3_ برآورداولیه مناقصه ومدت اجرای کار :  44.644.090.924ریال 12 ماه از تاریخ 1/4/98 لغایت 1/4/99

4_ محل تامین اعتبار : درآمدهاي غیر عمرانی .       

5_شرایط شرکت درمناقصه : _ داشتن حداقل 3سال سابقه اجرایی وانجام 2 مورد کارهای مشابه موضوع مناقصه (ارائه حداقل 2 رضایت نامه کتبی بابت انجام دو مورد کار مشابه با موضوع مناقصه ) از سوی کارفرمایان قبلی الزامی می باشد. در اساسنامه مناقصه گران موضوع فعالیت می بایست مرتبط با موضوع باشد .                               _   ارائه مجوزهای لازم :

1_ گواهی نامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری صادر شده توسط وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی                 2-گواهی نامه صلاحیت کار

 6_ مهلت ومحل دریافت اسناد مناقصه : حداکثر تا پایان وقت اداری روز  سه شنبه مورخ 31/2/98 .

تهران _ خیابان کریم خان زند_ خیابان شهید عضدی (آبان ) شمالی _ امور بازرگانی و قراردادهای شرکت آب و فاضلاب منطقه دوشهر تهران  .  

            

7_مدارک مورد نیاز : الف _ معرفی نامه معتبر  ب _ فیش بانکی بمبلغ 500.000ریال به انضمام  9%  مالیات ارزش افزوده (000/45ریال) جمعاً به مبلغ 000/545ریال  به حساب  1_2466134_4_139 و شماره شبا 740590013900402466134001 IR  بانک سینا  شعبه فاطمی کد 139 بنام شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران.

8_ مبلغ سپرده  شرکت درمناقصه : بمیزان  2.232.204.546 ریالمی باشد که شرکت کنندگان در مناقصه می توانند به صورت فیش واریز نقدی به حساب جاری 1_2466134_4_139 و شماره شبا 740590013900402466134001 IR  بانک سینا  شعبه فاطمی کد 139  ویا  ضمانتنامه بانکی بنام  شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران تهیه و ضمیمه پیشنهاد به دستگاه  مناقصه گزار تسلیم نماید . به پیشنهادهای فاقدسپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمترازمیزان مقرر،  چک شخصی ونظایرآن ترتیب اثرداده نخواهد شد . 

9_ مهلت ومحل تحویل پیشنهاد: تا پایان وقت اداری روز  شنبه   مورخ11/3/98 دبیرخانه شرکت آب وفاضلاب منطقه دو  شهر تهران

10_ زمان گشایش پاکتهای الف وب (مرحله اول) : ساعت 9صبح روز  یکشنبه مورخ12/3/98          در سالن کنفرانس مدیریت بحران  شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران  .

11_ زمان گشایش پاکتهای پیشنهاد قیمت ج (مرحله دوم ) : ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ  21/3/98  در سالن کنفرانس مدیریت بحران   شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران  .

12 - زمان اعتبار پیشنهاد قیمت مناقصه گران : از تاریخ تحویل پیشنهاد بمدت 3 ماه می باشد .

13- به پیشنهادهای فاقدمهروامضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرردر این آگهی                             واصل شود ، مطلقا" ترتیب اثرداده نخواهد شد .

14-  سایراطلاعات وجزئیات مربوطه ، دراسناد مناقصه مندرج می باشد .  حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاددهندگان در جلسات کمیسیون مناقصات با معرفی نامه معتبر بلامانع می باشد .    

15- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه است و کمیسیون در رد یا قبول هریک ازپیشنهادات مختار است و مبلغ پرداختی بابت خرید اسناد قابل استرداد نمی باشد . 

- نشانی سایت ملی مناقصات :   http:// iets.mporg.ir

_ نشانی سایت شرکت آب و فاضلاب  منطقه دوشهر تهران  :  tpww.co.ir ww. http:// t2

_ نشانی سایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور : http://www.nww.ir

_ نشانی سایت بازرسی : http://tender.bazresi.ir

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
پست الکترونیکی را وارد کنید.