انجام خدمات نظافت عمومی

مناقصه

م98/2/م2

شرکت آب و فاضلاب استان تهران و شرکتهای تابعه

شرکت آب و فاضلاب استان تهران و شرکتهای تابعه

با سلام و احترام؛

مقتضی است دستور فرمایند متن فراخوان ذیل جهت یک نوبت در روز دوشنبه مورخ  23/02/98  در روزنامه اطلاعات درج وفاکتور هزینه هزینه مربوطه را بمنظور انجام اقدامات لازم به امور بازرگانی وقراردادهای این شرکت ارائه نمایند.

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای به شماره  م2/98/م2

1_ موضوع مناقصه : واگذاری کارهای مربوط به الف) نظافت ساختمان ها ومحوطه های شرکت ب) خدمات آبدارخانه          ج) خدمات فنی د) خدمات عمومی  ه) خدمات تخصصی  شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران

2 _ نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب  منطقه دو شهرتهران.

3_ برآورداولیه مناقصه ومدت اجرای کار :  098/100/645/50 ریال  - 12 ماه از تاریخ 1/04/98 لغایت 01/04/99

4_ محل تامین اعتبار : درآمدهای غیر عمرانی .       

5_شرایط شرکت درمناقصه : داشتن حداقل 3 سال سابقه اجرایی و  انجام حداقل 2 مورد انجام کارهای مشابه با موضوع مناقصه ( ارائه حداقل 2 رضایت نامه کتبی بابت انجام دو مورد کار مشابه با موضوع مناقصه) از سوی کارفرمایان قبلی الزامی می باشد .  در اساسنامه مناقصه گران موضوع فعالیت می بایست مرتبط با موضوع باشد .   _ ارائه مجوزهای لازم :  _ گواهی نامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری صادر شده توسط وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی  گواهینامه صلاحیت کار

 6_ مهلت ومحل دریافت اسناد مناقصه : حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 31/02/98 .

تهران _ خیابان کریم خان زند_ خیابان شهید عضدی (آبان ) شمالی _ امور بازرگانی و قراردادهای  شرکت آب و فاضلاب منطقه دو  شهر تهران  .               

7_مدارک مورد نیاز : الف _ معرفی نامه معتبر  ب _ فیش بانکی بمبلغ 000/500ریال به انضمام  9%  مالیات ارزش افزوده (45000) جمعاً به مبلغ 545000 ریال  به حساب  جاری 1- 2466134-4-139 به شماره شبا 740590013900402466134001  IR   بانک سینا شعبه فاطمی بنام شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران

8_ مبلغ سپرده شرکت درمناقصه : بمیزان 002/902/512/2 ریال می باشد که شرکت کنندگان در مناقصه می توانند به صورت فیش واریز نقدی به حساب به حساب  جاری 1- 2466134-4-139 به شماره شبا 740590013900402466134001  IR   بانک سینا شعبه فاطمی و یا ضمانتنامه بانکی بنام  شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهرتهران  تهیه و ضمیمه پیشنهاد به دستگاه  مناقصه گزار تسلیم نماید . به پیشنهادهای فاقدسپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمترازمیزان مقرر،  چک شخصی ونظایرآن ترتیب اثرداده نخواهد شد . 

9_ مهلت ومحل تحویل پیشنهاد: تا پایان وقت اداری روز  شنبه   مورخ11/03/98دبیرخانه شرکت آب وفاضلاب منطقه دو شهر تهران

10_ زمان گشایش پاکتهای الف وب (مرحله اول) : ساعت 9.30 صبح روز یکشنبه  مورخ12/03/98 در سالن کنفرانس مدیریت بحران  شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران  .

11_ زمان گشایش پاکتهای پیشنهاد قیمت ج (مرحله دوم ) : ساعت 9.30 صبح روز سه شنبه مورخ  21/03/98  در سالن کنفرانس  مدیریت بحران شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران  .

12 - زمان اعتبار پیشنهاد قیمت مناقصه گران : از تاریخ تحویل پیشنهاد بمدت 3 ماه می باشد .

13- به پیشنهادهای فاقدمهروامضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرردر این آگهی   واصل شود ، مطلقا" ترتیب اثرداده نخواهد شد .

14-  سایراطلاعات وجزئیات مربوطه ، دراسناد مناقصه مندرج می باشد .  حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاددهندگان در جلسات کمیسیون مناقصات با معرفی نامه معتبر بلامانع می باشد .    

15- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه است و کمیسیون در رد یا قبول هریک ازپیشنهادات مختار است و مبلغ پرداختی بابت خرید اسناد قابل استرداد نمی باشد .

- نشانی سایت ملی مناقصات :   http:// iets.mporg.ir

_ نشانی سایت شرکت آب و فاضلاب  منطقه دوشهر تهران  :  tpww.co.ir ww. http:// t2

_ نشانی سایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور : http://www.nww.ir

_ نشانی سایت بازرسی : http://tender.bazresi.ir

                                                                                      شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهرتهران                        

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
پست الکترونیکی را وارد کنید.