انجام کلیه عملیات امداد ، رفع حوادث و اتفاقات و اجرای اقدامات برنامه¬ای و اصلاحی تأسیسات شبکه توزیع و انشعابات آب در محدوده عملیاتی ناحیه 2 شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران

مناقصه

ب3/1400/م2(تجدیدشده-دومین نوبت)

شرکت آب و فاضلاب استان تهران و شرکتهای تابعه

شرکت آب و فاضلاب استان تهران و شرکتهای تابعه

با سلام و احترام؛

مقتضی است دستورفرمایندمتن فراخوان ذیل جهت دو نوبت در روزهایپنچ شنبه  مورخ  13/03/1400 و دوشنبه مورخ 17/03/1400 درآن روزنامه درج و فاکتور هزینه مربوطه را بمنظورانجام اقدامات لازم به امور بازرگانی وقراردادهای این شرکت ارائه نمایند .

آگهی دومین نوبت تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به شماره ب3/1400/م2

شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران در نظر دارد مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.  کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

1_ موضوع مناقصه :  انجام کلیه عملیات امداد ، رفع حوادث و اتفاقات و اجرای اقدامات  برنامه­ای و اصلاحی تأسیسات شبکه توزیع و انشعابات آب در محدوده عملیاتی ناحیه 2 شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران

2 _ نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب  منطقه دو شهرتهران.

3_ برآورداولیه مناقصه ومدت اجرای کار :   446/929/829/86 ریال  12 ماه  

4_ محل تامین اعتبار : درآمدهای غیر عمرانی .       

5_شرایط اختصاصی شرکت درمناقصه : 1 -  ارائه سابقه کاری و تحویل موقت یا قطعی حداقل دو مورد و به مبلغ قرارداد حداقل 20میلیارد ریال سالانه و یا یک مورد به مبلغ قرارداد 30 میلیارد ریال فعالیت مرتبط موضوع مناقصه (رفع حوادث و اتفاقات شبکه توزیع و انشعابات آب ) برای مناطق تهران و برای شهرهای اقماری نیز حداقل یک مورد قرارداد 10 میلیارد ریالی   2- ارائه تصویر مصدق مدرک احراز شرایط پیمانکاری امداد وتعمیرات شبکه آب از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور 3-   ارائه رضایت نامه کتبی ارائه شده از سوی کارفرمایان قبلی (حداقل دو مورد مرتبط با ردیف 1 یا یک مورد مربوط به قراردادهای ردیف 1 حداقل به میزان 20 میلیارد ) .4- ارائه تصویر مصدق مدرک احراز حداقل رتبه پنج(5) رشته آب و یا تاسیسات و تجهیزات(مطابق آیین نامه تشخیص صلاحیت شرکت های بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب     5- ارائه  گردش مالی یکسال گذشته 6_ گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری صادر شده توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

  6_ مهلت ومحل دریافت اسناد مناقصه :  متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ درج آگهی با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت (www.setadiran.ir) حد اکثر تا پایان وقت اداری روزپنج شنبه مورخ 20/ 03 / 1400 مبلغ  800.000ریال به انضمام 9%  مالیات ارزش افزوده به مبلغ 72.000ریال جمعاً به مبلغ   872.000   ریال به حساب جاری  3 - 98535-8-102 و به شماره شبا 490700001000222898535003 IR  بانک رسالت  شعبه شریعتی واریز و اسناد را به صورت الکترونیکی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)دریافت نمایند.  

7_ مبلغ سپرده شرکت درمناقصه :  بمیزان1.858.299.294 ریال  می باشد که شرکت کنندگان در مناقصه        می توانند بصورت فیش واریز نقدی به حساب جاری 3 - 98535-8-102 و به شماره شبا 490700001000222898535003 IR  بانک رسالت  شعبه شریعتی   یا ضمانتنامه بانکی بنام   شرکت آب و فاضلاب  منطقه دو شهر تهران ویا ارائه گواهی صادره از امور مالی شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران مبنی بر کسر از مطالبات قطعی شده  تهیه و دربخش تعیین شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری نمایند.

(به پیشنهاد هایی که فاقد سپرده ،سپرده های مخدوش ،سپرده های کمتر از میزان مقرر،چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد).

8_ مهلت ومحل تحویل پیشنهاد: شرکت کنندگان می بایست پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه  مورخ 05/04/1400 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) بارگذاری نمایند.پاکت الف(سپرده) می بایست با درج شماره مناقصه و مشخصات شرکت همزمان به صورت فیزیکی تحویل دبیرخانه شرکت  واقع در تهران-خیابان کریم خان زند-خیابان شهید عضدی(آبان)شمالی گردد.

9_ زمان و محل برگزاری جلسه گشایش پاکات ارزیابی کیفی: ساعت 10 صبح روزدو  شنبه مورخ  07/04/1400 درمحل دفتر مسئول کمیته شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران (تاریخ و زمان بازگشائی سایر پاکات متعاقبا به واجدین شرایط اعلام خواهد شد که حضور یک نفر نماینده در جلسه اعلامی با معرفی نامه کتبی بلامانع می باشد . )  

10 - زمان اعتبار پیشنهاد قیمت مناقصه گران : از تاریخ تحویل پیشنهاد بمدت 3 ماه می باشد .

11- به پیشنهادهای فاقدمهروامضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرردر این آگهی  واصل شود ، مطلقا" ترتیب اثرداده نخواهد شد .

12-  سایراطلاعات وجزئیات مربوطه ، دراسناد مناقصه مندرج می باشد .

 13- هزینه درج آگهی در دونوبت  به عهده مناقصه گزار است و کمیسیون در رد یا قبول هریک ازپیشنهادات مختار است و مبلغ پرداختی بابت خرید اسناد   قابل استرداد نمی باشد .   

14-ضمنا بدلیل لزوم انتخاب دو پیمانکار مجزا در بخش امداد ناحیه دو و یک این شرکت ،، شرکت کنندگان در مناقصه مجاز به خرید اسناد هر دو مناقصه می باشند ولی صرفا در یک مناقصه می توانند بعنوان برنده اعلام و معرفی گردند لازم به ذکر می باشد اولویت بازگشایی مناقصه امداد ناحیه دو می باشد و پاکت برنده در مناقصه امداد ناحیه یک بازگشایی نخواهد شد.

- نشانی سایت ملی مناقصات :   http:// iets.mporg.ir

_ نشانی سایت شرکت آب و فاضلاب  منطقه دوشهر تهران  :  tpww.co.ir ww. http:// t2

_ نشانی سایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور : http://www.nww.ir

نشانی سایت ستادایران: http://www.setadiran.ir

 -اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام / پروفایل تامین کننده / مناقصه گر موجود است.مرکز تماس:41934-

                                                                                      شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهرتهران