خرید و تحویل (بارگیری ، حمل و تخلیه ) 7.800دستگاه کنتور در اقطار مختلف

مناقصه

د99/16/م2(تجدید شده)

شرکت آب و فاضلاب استان تهران و شرکتهای تابعه

شرکت آب و فاضلاب استان تهران و شرکتهای تابعه

با سلام

مقتضی است متن فراخوان ذیل جهت دونوبت در روز های سه شنبه مورخ  22/  7 /  99و     یکشنبه مورخ 27/  7 / 99  در آن روزنامه درج و فاکتور هزینه مربوطه را بمنظورانجام اقدامات لازم به امور بازرگانی وقراردادهای این شرکت ارائه نمایند .

آگهی فراخوان عمومی مناقصه یک مرحله ای  با ارزیابی کیفی شماره( د 99/16 /  م2 _ تجدید شده )

 (نوبت اول)

 _ شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران  به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی و مناقصه  یک مرحله ای نسبت به انتخاب تامین کنندگان واجد صلاحیت جهت تامین  خرید و تحویل شامل  ( بارگیری ، حمل و تخلیه )  تعداد   2000دستگاه کنتور آب پیستونی خشک وتعداد 3000 دستگاه کنتور مولتی جت خشک در قطر 2 / 1 اینچ­  با کلاس کاریR160 و تعداد  2000دستگاه کنتور آب پیستونی خشک در قطر 4 / 3 اینچ باکلاس کاری  R160و  تعداد 600دستگاه کنتور آب مولتی جت خشک در قطر 1  اینچ با کلاس کاری  R160و  تعداد  200دستگاه کنتور آب مولتی جت خشک با قطر 1/5 اینچ رزوه ای کلاس R160 مطابق با استانداردهای مربوطه ، مشخصات تفصیلی و فنی و شرایط ذکر شده در اسناد، اقدام نماید

1_ موضوع مناقصه : خرید و تحویل (بارگیری ،  حمل و تخلیه ) 7.800دستگاه کنتور در اقطار مختلف

2_ برآورد اولیه و مدت اجرای کار : 35.400.000.000ریال _  6  ماه

3_ مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : حداکثر تا پایان وقت اداری روز  شنبه مورخ 3/  8 /  99

تهران _ خیابان کریم خان زند _ خیابان شهید عضدی (آبان) شمالی _ امور بازرگانی و قراردادهای شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران

4_ مدارک مورد نیاز : الف _ معرفی نامه معتبر        ب_ فیش بانکی  واریزی به مبلغ    800.000ریال به انضمام 9%  مالیات ارزش افزوده به مبلغ 72/000ریال جمعاً به مبلغ   872.000   ریال به حساب جاری     1 - 2466134-4-139 و به شماره شبا 740590013900402466134001 IR  بانک سینا   شعبه فاطمی  کد 139  بنام   شرکت آب و فاضلاب  منطقه دو شهر  تهران

5_ مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : بمیزان 1.152.000.000ریال می باشد که شرکت کنندگان در مناقصه            می توانند بصورت فیش واریز نقدی به حساب جاری 1 - 2466134-4-139 و به شماره شبا 740590013900402466134001 IR  بانک سینا   شعبه فاطمی  و یا ضمانتنامه بانکی بنام   شرکت آب و فاضلاب  منطقه دو شهر تهران تهیه و ضمیمه پیشنهاد تسلیم نمایند .

 6_ مهلت و محل تحویل پیشنهاد : تا پایان وقت اداری روزدوشنبه مورخ  19/ 8 / 99 دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران .

7_ پس از ارزیابی کیفی و ارائه امتیازات مطابق معیارهای اعلام شده ، از شرکتهای واجد شرایط جهت گشایش پاکتهای (الف ، ب ، ج) دعوت بعمل خواهد آمد

8_ زمان اعتبار پیشنهاد قیمت مناقصه گران : از تاریخ تحویل پیشنهاد بمدت 3 ماه می باشد .

9_ به پیشنهادهای فاقد مهر و امضاء ، مشروط ، و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در این آگهی واصل شود ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد

10_ سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد . حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه کمیسیون مناقصه با معرفی نامه معتبر بلامانع می باشد .

11 _ هزینه درج آگهی دو نوبت  به عهده  مناقصه گزار است  .  کمیسیون در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است و مبلغ پرداختی بابت خرید اسناد قابل استرداد نمی باشد .  محل تامین اعتبار طرح: از محل منابع داخلی (جاری) شرکت    می باشد 

نشانی سایت ملی مناقصات :   http:// iets.mporg.ir

_ نشانی سایت شرکت آب و فاضلاب  منطقه دوتهران  :  tpww.ir ww. http:// t2

_ نشانی سایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور : http://www.nww.ir

_نشانی سایت بازرسی : http://tender.bazresi.ir