قرائت کنتور وتوزیع برگ تشخیص با اقطار مختلف (سبک وسنگین) به صورت ردیف ، غیرردیف وخاص به تعداد تقریبی 1.688.988 اشتراک در دوره های مشخص براساس برنامه زمانبندی

مناقصه

د98/21/م2

شرکت آب و فاضلاب استان تهران و شرکتهای تابعه

شرکت آب و فاضلاب استان تهران و شرکتهای تابعه

با سلام و احترام؛

مقتضی است دستورفرمایندمتن فراخوان ذیل جهت دو نوبت در روزهای   سه شنبه مورخ 15 /  11 /  98  و  چهار شنبه مورخ 16 /  11 /  98  در آن روزنامه درج وفاکتورهزینه مربوطه را بمنظورانجام اقدامات لازم به امور بازرگانی وقراردادهای این شرکت ارائه نمایند.

نوبت اول

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای به شماره   د21/ 98/م2 (دو مرحله ای)

1_ موضوع مناقصه :    قرائت کنتور وتوزیع برگ تشخیص با اقطار مختلف (سبک وسنگين) به صورت ردیف ، غیرردیف وخاص به تعداد تقریبی 1.688.988 اشتراک در دوره های مشخص براساس برنامه زمانبندی

2 _ نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب  منطقه دو  شهر تهران.

3_ برآورداولیه مناقصه ومدت اجرای کار :  51.563.435.700ریال  12ماه. 

4_ محل تامین اعتبار : درآمدهای غیر عمرانی .       

5_شرایط شرکت درمناقصه :  1- ارائه گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاری صادر شده توسط وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  2-  داشتن حداقل سه سال سابقه اجرایی انجام حداقل 2مورد انجام کارهای مرتبط با موضوع مناقصه (قرائت کنتور ویا نیروی انسانی ) وارائه حداقل 2 رضایت نامه کتبی از کارفرمایان ویا دستگاه نظارت جهت کار معرفی شده 

6_ مهلت ومحل دریافت اسناد مناقصه : حداکثرتا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 23 /  11 /  98 .

تهران _ خیابان کریم خان زند_ خیابان شهید عضدی (آبان ) شمالی _ امور بازرگانی و قراردادهای شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران  .               

7_مدارک مورد نیاز : الف _ معرفی نامه معتبر  ب _ فیش بانکی  به مبلغ 500.000ریال به انضمام 9%  مالیات ارزش افزوده به مبلغ 45000ریال جمعاً به مبلغ 545.000 ریال به حساب جاری  1- 2466134-4-139 و به شماره شبا 740590013900402466134001 IR  بانک سینا شعبه فاطمی کد 139 بنام شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران

8_ مبلغ  سپرده شرکت درمناقصه : بمیزان   2.578.171.785 ریال می باشد که شرکت کنندگان در مناقصه می توانند به صورت فیش واریز نقدی به  به حساب جاری 1- 2466134-4-139 و به شماره شبا 740590013900402466134001 IR  بانک سینا شعبه فاطمی کد 139و یا ضمانتنامه بانکی و بنام  شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهرتهران  تهیه و ضمیمه پیشنهاد به دستگاه  مناقصه گزار تسلیم نماید . به پیشنهادهای فاقدسپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمترازمیزان مقرر،  چک شخصی ونظایرآن ترتیب اثرداده نخواهد شد . 

9_ مهلت ومحل تحویل پیشنهاد: تا پایان وقت اداری روز  دوشنبه مورخ 5 /  12 /  98  دبیرخانه شرکت آب وفاضلاب منطقه دو  شهر تهران

10_ زمان گشایش پاکتهای الف وب (مرحله اول) : ساعت  9.30صبح  روز   سه شنبه مورخ 6 /  12 /  98   در سالن کنفرانس مدیریت بحران شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران  .

11_ زمان گشایش پاکتهای پیشنهاد قیمت ج (مرحله دوم ) : ساعت 9.30صبح  روز  یکشنبه  مورخ  11 /  12 /  98 در سالن کنفرانس مدیریت بحران شرکت آب و فاضلاب منطقه دو  شهر تهران  .

12 - زمان اعتبار پیشنهاد قیمت مناقصه گران : از تاریخ تحویل پیشنهاد بمدت 3 ماه می باشد .

13- به پیشنهادهای فاقدمهروامضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرردر این آگهی  واصل شود ، مطلقا" ترتیب اثرداده نخواهد شد .

14-  سایراطلاعات وجزئیات مربوطه ، دراسناد مناقصه مندرج می باشد .  حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاددهندگان در جلسات کمیسیون مناقصات با معرفی نامه معتبر بلامانع می باشد .    

15- هزینه درج آگهی (دو نوبت ) به عهده مناقصه گزار است و کمیسیون در رد یا قبول هریک ازپیشنهادات مختار است و مبلغ پرداختی بابت خرید اسناد قابل استرداد نمی باشد . 

- نشانی سایت ملی مناقصات :   http:// iets.mporg.ir

_ نشانی سایت شرکت آب و فاضلاب  منطقه دوشهر تهران  :  tpww.co.ir ww. http:// t2

_ نشانی سایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور : http://www.nww.ir

_ نشانی سایت بازرسی : http://tender.bazresi.ir

                                                                    شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران                        

 
 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.