خرید و تحویل (بارگیری ، حمل و تخلیه ) 103 دستگاه کنتور آب الکترومغناطیسی و التراسونیک در اقطار مختلف

مناقصه

د98/20/م2

شرکت آب و فاضلاب استان تهران و شرکتهای تابعه

شرکت آب و فاضلاب استان تهران و شرکتهای تابعه

با سلام

مقتضی است متن فراخوان ذیل جهت دونوبت در روز های سه شنبه مورخ  08/11/98  و                                شنبه مورخ 12/11/98 در آن روزنامه درج و فاکتور هزینه مربوطه را بمنظورانجام اقدامات لازم به امور بازرگانی وقراردادهای این شرکت ارائه نمایند .

آگهی فراخوان عمومی مناقصه یک مرحله ای با ارزیابی کیفی شماره د 20 /98 /م2

 (نوبت اول)

 

_ شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران  به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی و مناقصه  یک مرحله ای نسبت به انتخاب تامین کنندگان واجد صلاحیت جهت  خرید و تحویل شامل  ( بارگیری ، حمل و تخلیه )  تعداد   15  دستگاه کنتور آب کامل مغناطیسی در قطر 2 اینچ و تعداد 2 دستگاه کنتور آب کامل مغناطیسی در قطر 3 اینچ و 70 دستگاه کنتور التراسونیک به قطر 2 اینچ و 1 دستگاه کنتور التراسونیک به  قطر 4 اینچ و15 دستگاه کنتور التراسونیک در قطر 3 اینچ  مطابق با استانداردهای مربوطه ، مشخصات تفصیلی و فنی و شرایط ذکر شده در اسناد اقدام نماید

1_ موضوع مناقصه : خرید و تحویل (بارگیری ، حمل و تخلیه ) 103 دستگاه کنتور آب الکترومغناطیسی و التراسونیک در اقطار مختلف

2_ برآورد اولیه و مدت اجرای کار : 000/000/771/14 ریال _  3  ماه

3_ مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 19/ 11/ 98

تهران _ خیابان کریم خان زند _ خیابان شهید عضدی (آبان) شمالی _ امور بازرگانی و قراردادهای شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران

4_ مدارک مورد نیاز : الف _ معرفی نامه معتبر        ب_ فیش بانکی  واریزی به مبلغ    800،000 ریال به انضمام 9%  مالیات ارزش افزوده به مبلغ 000/72 ریال جمعاً به مبلغ   000/872   ریال به حساب جاری                             1 - 2466134-4-139 و به شماره شبا 740590013900402466134001 IR  بانک سینا   شعبه فاطمی  کد 139  بنام   شرکت آب و فاضلاب  منطقه دو شهر  تهران

5_ مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : بمیزان 000/550/738 ریال می باشد که شرکت کنندگان در مناقصه            می توانند بصورت فیش واریز نقدی به حساب جاری 1 - 2466134-4-139 و به شماره شبا 740590013900402466134001 IR  بانک سینا   شعبه فاطمی  و یا ضمانتنامه بانکی بنام   شرکت آب و فاضلاب  منطقه دو شهر تهران تهیه و ضمیمه پیشنهاد تسلیم نمایند .

 6_ مهلت و محل تحویل پیشنهاد : تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ  3/12 /98 دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران .

7_ زمان گشایش پاکتها (الف ، ب ، ج) : ساعت 9 صبح روز سه شنبه  مورخ 6/12/98 در سالن کنفرانس مدیریت بحران شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران .

8_ زمان اعتبار پیشنهاد قیمت مناقصه گران : از تاریخ تحویل پیشنهاد بمدت 3 ماه می باشد .

9_ به پیشنهادهای فاقد مهر و امضاء ، مشروط ، و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در این آگهی واصل شود ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد

10_ سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد . حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه کمیسیون مناقصه با معرفی نامه معتبر بلامانع می باشد .

11 _ هزینه درج آگهی دو نوبت  به عهده  مناقصه گزار است  .  کمیسیون در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است و مبلغ پرداختی بابت خرید اسناد قابل استرداد نمی باشد .  محل تامین اعتبار طرح: از محل منابع داخلی (جاری) شرکت    می باشد 

نشانی سایت ملی مناقصات :   http:// iets.mporg.ir

_ نشانی سایت شرکت آب و فاضلاب  منطقه دوتهران  :  tpww.co.ir ww. http:// t2

_ نشانی سایت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور : http://www.nww.ir

_نشانی سایت بازرسی : http://tender.bazresi.ir

                                                                                 شرکت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران

          

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.