استقرار استاندارد ISO/IEC 17025  و اخذ گواهینامه ISO/IEC 17025

در شرکت آبفای منطقه دو

         سیستم کیفیت آزمایشگاه شرکت آب و فاضلاب منطقه 2 شهر تهران، با هدف ایجاد یک سیستم مدیریتی مستقل و مبتنی بر کیفیت، طراحی و مستقر شده است تا با بهره‌گیری از این سیستم، آزمایشگاه بتواند خدمات خود را با بهترین کیفیت به مشتریان خود ارائه نماید و همچنین کلیه فعالیت‌های مدیریتی، فنی و تخصصی خود را به بهترین نحو اداره نموده و با اخذ گواهینامه‌ها و اعتبارنامه‌های استاندارد ، صلاحیت و شایستگی خود را به گیرندگان خدمات و گروه‌های ذینفع اثبات نماید.

فعالیت های انجام شده جهت استقرار استاندارد ISO/IEC 17025  و اخذ گواهینامه مربوطه در منطقه دو به شرح ذیل می باشد :

الف) استقرار

·      اخذ مشاور

·      آموزش استاندارد ISO/IEC17025 برای کلیه پرسنل

·      مشخص نمودن هویت قانونی آزمایشگاه

·      تهیه نمودار سازمانی و ساختار اجرایی آزمایشگاه و جایگاه آن در ساختار سازمان اصلی.

·      تدوین خط مشی کیفیت و اهداف کیفیت

·      تدوین نظام‌نامه کیفیت..

·      تدوین روش اجرایی کنترل مدارک و سوابق

·      تدوین و روش اجرایی برای مشخص نمودن نیازهای آموزش و فراهم ساختن امکان آموزش و بررسی و ارزیابی اثر بخشی اقدامات انجام شده

·      بررسی چگونگی واگذاری آزمون یا کالیبراسیون به پیمانکار فرعی و صلاحیت پیمانکاران

·      تدوین و به اجرا درآوردن روش اجرایی برای انتخاب و خرید خدمات و ملزومات مورد استفاده که بر کیفیت خدمات موثر است.

·      بررسی اقدامات انجام شده در رابطه با شفاف‌سازی خواسته‌های مشتری و چگونگی پایش عملکرد آزمایشگاه در رابطه با کارهای انجام شده و نیز چگونگی ارتباط با مشتریان با در نظر داشتن ضرورت حفظ اسرار آنها.

·      روشهای اجرایی برای کنترل خدمات نامنطبق و تدوین روش اجرایی مورد نیاز در رابطه با انجام اقدامات اصلاحی.

·      بررسی گزارشهای آزمون و تست به لحاظ محتوی (عدم قطعیت، نمونه‌برداری و تفسیر نتایج).

·      بررسی سوابق فنی (فرمها، قراردادها، برگه‌های انجام کار و دفترچه‌های کار، برگه‌های بازبینی، یادداشتهای کاری، نمودارهای کنترل، گزارش آزمون و گواهینامه‌های کالیبراسیون).

·      تهیه روش اجرایی ممیزی داخلی و تعیین کردن بخش مسئول و ممیزان.

·      بررسی وضعیت جمع‌آوری و کنترل داده‌ها و تدوین روش اجرایی برای حفاظت، کنترل و تجزیه و تحلیل داده‌ها و اجرای آنها

·       بررسی مدارک موجود و تدوین روشهای اجرایی و دستورالعملهای مورد نیاز برای تشریح چگونگی بکارگیری تجهیزات مورد استفاده و وضعیت نگهداری آنها حسب نیاز.

·      تدوین و به اجرا درآوردن روش اجرایی صحه گذاری و ایجاد سوابق صحه‌گذاری (روشهای توسعه یافته، غیر استاندارد، ابداع شده

·      تدوین و به اجرا درآوردن  روش اجرا یی پایش وکنترل شرایط محیطی آزمایشگاه

·      تدوین و به اجرا درآوردن  روش اجرایی کنترل داده ها

·      تدوین و به اجرا درآوردن  روش اجرایی تصدیق /صحه گذاری روش های آزمون

·      تدوین و به اجرا درآوردن  روش اجرایی تخمین عدم قطعیت اندازه گیری

·      تدوین و به اجرا درآوردن  روش اجرایی  شناسایی ،نگهداری وکالیبراسیون تجهیزات

·      تدوین و به اجرا درآوردن  روش اجرایی شناسایی دریافت و انبارش اقلام ،مواد واستانداردهای مرجع

·      تدوین و به اجرا درآوردن  روش اجرایی شناسایی ،دریافت و جابجایی اقلام

·      تدوین و به اجرا درآوردن  روش اجرایی تضمین کیفیت نتایج آزمون

·      تدوین و به اجرا درآوردن  روش اجرایی گزارش دهی نتایج

ب ) ممیزی داخلی

·      انجام ممیزی داخلی در تاریخ 14/12/1392 و اعلام شواهد عینی مربوط به الزامات فنی و کیفی

·       رفع عدم انطباق ها

ج  ) ممیزی نهایی

  •  ممیزی نهایی در تاریخ 9و08/03/1394 و صدور گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاه واخذ گواهینامه ISO/IEC 17025 درتاریخ 20/07/1394

د ) ممیزی مراقبتی

·            ممیزی مراقبتی که هر سال انجام می شود. نهاد گواهی دهنده به صورت دوره ای (معمولاً سالیانه) مشتریان خود را ممیزی می کند تا بتواند عدم انطباق ها را شناسایی کند و مطمئن شود که سیستم به خوبی در سازمان اجرا شده است. ممیزان باید در این ممیزی مطمئن شوند که سازمان یک سال است که سیستم را پیاده سازی می کند.