مدل تعالی سازمانی

مدل تعالی سازمانی الگویی است ایده آل به منظور رشد و ارتقاء سازمانها از طریق شناسایی نقاط قوت وتعریف فرصت های قابل بهبود.

 

سازمان های متعالی

به سازمانهایی اطلاق می گردد که قصد انطباق هرچه بیشتر خود با مدل تعالی راداشته و قدم در مسیر تعالی سازمانی می گذارند.

 مدل تعالی سازمانی

مفاهیم 8 گانه مدل تعالی سازمانی

پایدارسازی نتایج برجسته : سازمان های متعالی در درون خود نتایج برجسته ای که قادر باشد نیازهای کوتاه مدت و بلند مدت کلیه ذینفعان را برآورده نماید تعریف نموده ، آنها را برآورده ساخته و سعی در پایداری آنها دارند.

ارزش افزایی برای مشتریان: سازمان های متعالی دائما به دنبال ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان خود از طریق درک ، پیش بینی و برآورده سازی نیازها، انتظارات آنان می باشند.

مدیریت با چابکی: سازمانهای متعالی در پاسخگویی موثر و کارآمد به فرصت ها و تهدیدها، قابلیت هایشان را به صورت گسترده ای شناسایی و تشخیص می دهند.

موفقیت از طریق استعداد کارکنان : سازمان های متعالی به کارکنان خود ارج می نهند و فرهنگ توانمندسازی را برای دستیابی هم به اهداف شخصی (کارکنان) و هم به اهداف سازمانی ایجاد می کنند.

رهبری با دور اندیشی ، الهام بخشی و درستی : سازمان های متعالی رهبرانی دارند که آینده را ترسیم نموده و آن را می سازند و به عنوان یک الگو به ارزش ها و اصول اخلاقی سازمانی عمل می نمایند.

هدایت ، خلاقیت و نوآوری: سازمانهای متعالی از طریق بهبود مداوم و نوآوری نظام مند و با هدایت خلاقیت ذی نفعان خود، ارزش و سطوح عملکردی فزاینده ای را ایجاد می کنند.

توسعه قابلیت های سازمانی: سازمانهای متعالی قابلیت های خود را از طریق تغییر اثربخش مدیریتی در داخل و فراتر از مرزهای سازمانی بهبود می دهند.

خلق آینده ای پایدار: سازمانهای متعالی به وسیله بهبود عملکرد، تاثیر مثبتی بر جهان اطراف خود دارند در حالیکه بطور همزمان شرایط اقتصادی، اجتماعی و محیطی درون جوامع متاثر از خود را پیشرفت می دهند.

معیار های مدل تعالی سازمانی

معیار 1 - رهبری

معیار رهبری نشان می‌دهد که رهبران، به ویژه رهبران ارشد، ضمن تعیین جهت گیری کلی سازمان، چگونه از طریق سامانه های مدیریتی، سازمان را در جهت تحقق اهداف و پایداری آن هدایت می‌کنند. این معیار همچنین به چگونگی رفتار رهبران در ایفای نقش به عنوان الگوهای اخلاقی و ارزشی سازمان، الهام بخشی، توسعه فضای اعتماد، انعطاف پذیری، مراعات قوانین و مقررات، مسئولیت پذیری اجتماعی و تعامل فعال با ذی‌نفعان کلیدی می‌پردازد.

معیار 2- استراتژی

معیار استراتژی نشان می‌دهد که سازمان‌های متعالی چگونه استراتژی‌ها و خط‌مشی‌های پشتیبان را به منظور برآورده کردن نیازها و انتظارات ذینفعان، تدوین، بازنگری و به‌روز می‌کنند. این سازمان‌ها برای تحقق استراتژی‌ها، آنها را ‌با ذی‌نفعان در میان گذاشته و در جهت دستیابی به موفقیت پایدار، ساختار سازمانی و چارچوب فرآیندها را طراحی کرده، برنامه‌‌ها و اهداف مرتبط را توسعه داده و جاری می‌سازند.

معیار3- کارکنان

معیار کارکنان نشان می‌دهد که سازمان‌های متعالی چگونه کارکنان خود را به عنوان سرمایه های انسانی ارج می‌نهند و فرهنگی را ایجاد می‌کنند که دستیابی به منافع طرفین از طریق همسویی اهداف فردی و سازمانی میسر ‌شود. این معیار همچنین به چگونگی توسعه قابلیت‌ها، ترویج عدالت و برابری، برقراری ارتباط، تشویق، قدردانی و مراقبت کارکنان در جهت ایجاد انگیزه و تعهد به منظور قادر ساختن آنها برای استفاده از دانش مهارت های خود در راستای منافع سازمان

معیار 4- شراکت ها و منابع

معیار شراکتها و منابع نشان می دهد که سازمان‌های متعالی شراکت‌های بیرونی، تامین‌کنندگان و منابع درونی را به منظور پشتیبانی از استراتژی و خط‌مشی‌ها و اجرای اثربخش فرآیندها، برنامه‌ریزی و مدیریت می‌کنند. این سازمان‌ها از مدیریت اثربخش پیامدهای زیست محیطی و اجتماعی ناشی از شراکت‌های بیرونی، تامین کنندگان و منابع درونی اطمینان می‌یابند.

معیار 5 فرآیندها، محصولات و خدمات

سازمان‌های متعالی فرآیندها، محصولات و خدمات خود را به منظور خلق ارزش فزاینده برای مشتریان و سایر ذی‌نفعان خود طراحی و مدیریت کرده و بهبود می‌بخشند.

معیار6- نتایج مشتری

معیار نتایج مشتری، نشان می‌دهد که سازمان های متعالی در رابطه با جاری سازی موفق استراتژی و خط‌مشی‌های پشتیبان مبتنی بر نیازها و انتظارات مشتریان به چه نتایجی دست یافته‌اند. آنها برداشت‌های مشتریان، شاخص‌های عملکردی و دستاوردهای مرتبط با رویکردها را در

معیار 7- نتایج کارکنان

معیار نتایج کارکنان، نشان می‌دهد که سازمان های متعالی در رابطه با جاری سازی موفق استراتژی و خط‌مشی‌های پشتیبان مبتنی بر نیازها و انتظارات کارکنان و اجرای رویکردهای مرتبط با مدیریت کارکنان به چه نتایجی دست یافته‌اند. آنها برداشت‌های کارکنان، شاخص‌های عملکردی و دستاوردهای مرتبط با رویکردها را در دوره‌های زمانی متناسب، اندازه‌گیری و تحلیل می‌کنند.

معیار 8- نتایج جامعه

معیار نتایج جامعه، نشان می‌دهد که سازمان های متعالی در رابطه با جاری سازی موفق استراتژی‌ها و خط‌مشی‌های پشتیبان و اجرای رویکردهائی به منظور تحقق مسئولیت‌های اجتماعی، به چه نتایجی دست یافته‌اند. آنها برداشت‌های ذینفعان، شاخص‌های عملکردی و دستاوردهای مرتبط با رویکردها را در دوره‌های زمانی متناسب، اندازه‌گیری و تحلیل می‌کنند.

معیار 9 - نتایج کلیدی

معیار نتایج کلیدی نشان می‌دهد که سازمان های متعالی در ارتباط با جاری سازی موفق استراتژی‌ها و خط‌مشی‌های پشتیبان و همچنین در اجرای سامانه‌ها و فرآیندها در جهت پاسخگوئی به نیازها و انتظارات ذینفعان کلیدی به چه دستاوردها و نتایجی( مالی و غیرمالی ) دست یافته‌اند. آنها به منظور تحقق اهداف و بهبود دستاوردهای کلیدی استراتژیک، شاخص های کلیدی عملکرد(مالی و غیرمالی) مرتبط با رویکردها و فرآیندها و همچنین دستاوردهای کلیدی استراتژیک را در دوره های زمانی متناسب اندازه گیری و تحلیل می کند.

منطق رادار RADAR در چرخه خودارزیابی

استفاده از عناصر RADAR یکی از روشهای تعیین امتیاز دهی و ارزیابی میباشد . که شامل 4 عنصر زیر است:

1.       نتایج

2.       رویکردها

3.       جاری­سازی

4.       ارزیابی و اصلاح

در این بخش به توضیح و تشریح مفهوم هر یک از این عناصر می‌پردازیم.

1.       نتایج

داده‌های نتایج باید جامع، به موقع، قابل اطمینان، درست و به طور مناسبی بخش بندی شده و با استراتژی و نیازها و انتظارات ذی نفعان مربوطه سازگار باشد. ارتباط بین نتایج مربوطه و تاثیرات آن‌ها بر یکدیگر باید درک شده باشد. نتایج کلیدی باید شناسایی و اولویت‌بندی شده باشد.

در یک سازمان متعالی، نتایج، روندهای مثبت و یا عملکرد خوب پایدار را نشان می دهند. اهداف، برای نتایج کلیدی تعیین شده، مناسب بوده،  تحقق یافته  یا از آنها فراتر می‌ رود. همچنین در مورد نتایج کلیدی، عملکرد مقایسه بیرونی شده و این مقایسه‌ها به ویژه در قیاس با بهترین در بخش و یا با کلاس جهانی، مطلوب هستند. درک رابطه بین توانمندسازهای کلیدی و نتایج کلیدی اطمینان می‌‌دهد که عملکرد مثبت در آینده پایدار می ماند.

2.       رویکرد

آنچه که یک سازمان برای انجام آن برنامه‌ریزی کرده و دلایلی که برای انجام آن دارد را در بر می‌گیرد. یک رویکرد مناسب منطق روشنی دارد که بر نیازهای حال و آینده سازمان تمرکز می‌کند و از طریق فرآیندهایی که به خوبی تعریف شده‌‌اند عینیت می‌یابد و بر نیازهای ذی‌نفعان این رویکردها به طور روشنی تمرکز دارد.علاوه بر این، رویکردها یکپارچه می‌شوند. بدین معنی که یک رویکرد یکپارچه، به روشنی ریشه در استراتژی دارد و با سایر رویکردها در موارد مقتضی در ارتباط است. اصلاحات در رویکردها در طول زمان اعمال می‌شود.

3.       جاری‌سازی

آنچه را که یک سازمان برای جاری کردن رویکرد انجام می‌دهد. در یک سازمان متعالی رویکرد‌ها در حوزه‌های مربوطه به روشی نظام‌مند اجرا می‌شوند. اجرای نظام‌مند به خوبی برنامه‌ریزی شده و به روشی که برای رویکرد و سازمان مناسب باشد ارائه می‌شود. توانایی مدیریت تغییرات در رویکردها در یک چارچوب زمانی مناسب وجود خواهد داشت.

4.       ارزیابی و اصلاح

آنچه را که یک سازمان برای ارزیابی و اصلاح توامان رویکردها و جاری سازی آنها انجام می‌دهد، در بر می‌ گیرد. در یک سازمان متعالی رویکرد و جاری سازی آن، مورد اندازه‌گیری منظم اثر بخشی و کارایی قرار می‌گیرد. فعالیت‌های یادگیری انجام می‌شود و روش‌هایی برای به کارگیری خلاقیت در ایده‌‌پردازی رویکردهای نوین یا تغییر یافته وجود دارد. برونداد اندازه‌گیری، یادگیری و خلاقیت برای شناسایی، اولویت بندی، برنامه‌ریزی و اجرای بهبود و نوآوری استفاده خواهد شد.