فهرست پروژه های تحقیقاتی ومطالعاتی (تحقیقاتی انجام شده)

پروژه های تحقیقاتی انجام شده

ردیف

عنوان

مجری طرح

1

مدلسازی عددی و بررسی تأثیر جریان فاضلابی بر عملکرد هیدرولیکی خط لوله و آدمرو شبکه جمع آوری فاضلاب

شرکت هامون انرژی پارس

(سید محمد کاظم امامی)