پروژه های تحقیقاتی در حال انجام

ردیف

عنوان

مجری طرح

1

ارائه مدل تحقیقاتی برای مطالعات میدانی و تحلیلی در خصوص میزان رضایت، سطح آگاهی و رفتار ذی نفعان شرکت آب و فاضلاب منطقه2 تهران

شرکت دانش بنیان نگاشت انرژی و فناوری امیرکبیر