IMS در منطقه دو

 

شرکت آب وفاضلاب منطقه دو با هدف ایجاد نگرش فرآیندی در کل مجموعه، بررسی مجدد فعالیت‌ها و مستند سازی نحوه انجام آنها و شناسایی تأثیرات عملکردی سازمان بر محیط زیست و سلامت و ایمنی کارکنان، استقرار سیستم مدیریت یکپارچه IMS را در دستور کار خود قرار داد.

جهت جاری سازی مناسب این سیستم، فعالیت‌هایی در 6 فاز اصلی به شرح ذیل انجام گرفته است:

1-      برنامه ریزی و طرح ریزی سیستم

2-      اجرای آزمایشی آن (هریک، به مدت 6 ماه)

3-      کنترل موارد اجرا شده

4-      بازنگری سیستم و رفع نواقص آن

5-      ممیزی داخلی و نهایی با کارگروه تخصصی 14 نفره

6-      280 نفرساعت آموزش مرتبط با استقرار سیستم

مراحل مستند سازی فرآیندها در کار گروه های تخصصی به میزان 1080نفر ساعت کار تخصصی انجام شده که حاصل آن 216 فرم و 72 روش اجرایی و دستورالعمل بوده است و طی آن تمام ریسک ها و اثرات آن نیز شناسایی و عارضه یابی شد.

شرکت آبفای منطقه 2 شهر تهران موفق به دریافت گواهینامه استاندارد IMS شد.

مدت زمان پروژه: 15 ماه

زمان شروع پروژه :  90/4/22

دریافت گواهینامه: 13/12/91

فعالیتهای خاص پروژه

·         تدوین روش ها و کدگذاری فرم ها و اجرای آن توسط  کارگروه های تخصصی در 1236 ساعت کار.

·     تدریس دستورالعملهای ایمنی و بهداشت برای کارگران امداد (سه پست امداد) در 6 روز کاری، توسط مدیر محترم نظارت بر بهره برداری آقای مهندس احمد محمودی سوره.