مجموعه استانداردهای سیستم مدیریت یکپارچه IMS  متشکل از سه استاندارد مشروح در ذیل با اهداف عنوان شده می باشد:

1-   سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 با هدف دستیابی به نهایت رضایتمندی مشتریان و دریافت کنندگان خدمات و دستیابی به انطباق هرچه بیشتر با الزامات کاربردی و قانونی ارائه خدمات به مشتریان.

2-   سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2004  به منظور شناسایی جنبه ها و پیامدهای منفی ناشی از عملکرد تجهیزات و فعالیت های مرتبط با شرکت، پیشگیری از ایجاد و گسترش آلاینده های زیست محیطی، تحت کنترل درآوردن آنها و کاهش اثرات و طبعات منفی زیست محیطی و اندازه گیری عملکرد زیست محیطی.

3-   سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001:2007   شناسایی تهدیدات، مخاطرات و خطرات مرتبط با فعالیتهای روزانه (روتین) و غیرعادی، ارزیابی ریسک مواجه با این دسته از مخاطرات و تهدیدات، اعمال کنترل هایی بمنظور کاهش یا پیشگیری از بروز مخاطرات، حذف و یامحدودنمودن منابع ایجاد کننده خطرات، اندازه گیری و هدف گذاری روی عملکرد ایمنی و بهداشت شغلی

با توجه به روند به روزآوری و تغییرات ایجاد شده در استاندارد مدیریت کیفیت ISO9001 : 2015 تغییرات مورد نیاز به منظور حصول اطمینان از انطباق با الزامات سیستم فوق در مستندات و طراحی صورت گرفته است  که مهمترین آنها بشرح زیر میباشد:

1-   لزوم شناخت محیطهای داخل و خارج از شرکت در قالب نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید و تعیین جهت گیری های استراتژیک و ضرورت کنترل و پایش آن و تغییرات ایجاد شده در آنها.

2-   لزوم مدیریت روی تغییرات در تمامی ابعاد تاثیرگذار روی شرکت نظیر تغییر در سیستم مدیریت کیفیت، تغییر در محصولات و نحوه ارائه خدمات، تغییر در گردش و نحوه اجرای فرآیندهای کاری و حفظ انسجام لازم به هنگام گذر و تغییر و در نظر گرفتن تمامی منابع مورد نیاز نظیر دانش و ...

3-   گسترش و پرداختن به تفکر مبتنی به ریسک به منزله شناسایی، تحت کنترل درآوردن و ارزیابی عوامل تاثیرگذار در عدم دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده در فعالیتها و فرآیندها و اعمال مدیریت روی آنها با حذف کاهش اثرات و پیامدهای آن ، پیشگیری از بروز و اجتناب آنها.

4-   افزایش انعطاف پذیری سیتسم مدیریت کیفیت در خصوص سوابق و مستندات مورد نیاز در زمان های ممیزی و ارائه بعنوان شواهدی از انطباق با الزامت سیستم مدیریت

5-   تاکید ویژه بر کسب مشارکت گروهی و فعال کلیه کارکنان در اجرا و استقرار الزامات سیستم مدیریت کیفیت به صورت اثربخش و کارا

6-   تاکید بر شناسایی و تعیین دانش مورد نیاز برای انجام فعالیتها و لزوم کسب و بومی سازی دانش های جدید کسب شده به واسطه همکاری با مشاورین و پیمانکاران و حضور د ردوره های اموزشی و کنفرانس ها.