نمونه تصاویر نصب کنتور برای انشعاباتی که دارای شرایط واگذاری کنتور مستقل می باشند:

الف- روش سنتی قرائت کنتور

8

9

ب- روش قرائت از راه دور (walk by) 

10

ج- روش قرائت از راه دور (GPRS)

11 

12

13