شرایط واگذاری کنتور مستقل به واحدهای آپارتمان

1- تاسیسات آب گرم و لوله کشی داخلی واحد متقاضی از محل درب اصلی ورودی ساختمان تا واحد مورد نظر کاملاً مستقل باشد.

2- در محل، بعد از درب اصلی ساختمان امکان نصب کنتور مستقل به تعداد واحدهای متقاضی وجود داشته باشد.

3- کارشناسان شرکت با توجه به وضعیت شبکه و وجود امکانات فنی، احراز شرایط واگذاری کنتور مستقل را تایید نمایند و پس از پرداخت هزینه های مرتبط اقدام می گردد.

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.