شرکت آب و فاضلاب استان تهران/هدفمندی یارانه ها/تفکیک کنتورهای آب(کنتور مستقل)