مساحت شبکه: 4/34 کیلومتر مربع

تعداد مشترکین:  57216 مشترک

تعداد پست امداد: یک پست

مناطق شهرداری تحت پوشش: مناطق 4 و 8

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.