مشخصات فنی شبکه توزیع

 

ردیف

عنوان

تعداد(دستگاه)

شیر  سنگین  ( قطر mm300 به بالا )

1

شیرخط کشویی

30

2

شیرخط پروانه ای

16

3

شیر تخلیه هوا تک وزنه و دو روزنه

12

4

شیر تخلیه آب

2

شیر فشارشکن

5

شیرهای فشارشکن کوچک

14

6

شیرهای فشارشکن بزرگ

4

شیر سبک ( تا قطر 300 mm)

7

شیرخط حد

79

8

شیرخط کشویی

3923

9

شیر آتش نشانی زیرزمینی

822

10

شیر آتش نشانی ایستاده

255

11

طول تقریبی شبکه(متر)

530893

12

مخازن تأمین آب

7 ،11، 56 و 62