مساحت شبکه: 5/21 کیلومتر مربع

تعداد مشترکین:  56042 مشترک

تعداد پست امداد: یک پست

مناطق شهرداری تحت پوشش: مناطق 7 و 8