ساختمان امور مشترکین ناحیه دو

تلفن های تماس با امور مشترکین:  12 و  22536311

                                                              22312993   

آدرس: بزرگراه رسالت،  بعد از بزرگراه شهید عراقی، کوچه شهید حاجی پور

 

ساختمان امداد ناحیه دو

 

تلفن تماس با بهره برداری:   77816800

                                           77826929

آدرس: خیابان دماوند، ابتدای مسیل باختری