ساختمان امور مشترکین و بهره برداری ناحیه یک

تلفن تماس با امور مشترکین:  4-77657590

تلفن تماس با بهره برداری:      6-77608695         

آدرس: خیابان شریعتی -مقابل خیابان ملک- کوچه شبستری