احداث مخزن اضطراری

                                                                                                   

مخزن ذخیره اضطراری به منظور تأمین آب شرب مورد نیاز شهروندان تهرانی در 72 ساعت بعد از وقوع زلزله (و سایر شرایط اضطراری) در نظر گرفته شده است.

تعداد 79 مخزن ذخیره اضطراری در سراسر محدوده شبکه تحت پوشش آب و فاضلاب منطقه 2 جانمایی گردیده است، که پس از اجرای مخزن فوق در طول سال جاری و سالهای آتی به تدریج نصب و بهره برداری خواهد شد.