ساختار سازمانی سامانه 122 آبفای شهر تهران (مصوب تیر ماه 1387)

 

چارت 122