ناحیه یک

مشخصات کلی

v      مساحت شبکه: 1/30 کیلومتر مربع

v      تعداد مشترکین: 51225 مشترک

v      تعداد پست امداد: یک پست

v      مناطق شهرداری تحت پوشش: مناطق 6 و 7

 

      مشخصات تماس

v      تلفن تماس با امور مشترکین: 4-77657590

v      تلفن تماس با بهره برداری: 6-77608695  

v      آدرس: خیابان شریعتی -مقابل خیابان ملک- کوچه شبستری

 

محدوده جغرافیایی

ناحیه یک