ارسال پرسش

عنوان پرسش و پاسخ را وارد کنید!
ایمیل ارسال کننده را وارد کنید!

پیگیری پرسش ها

دستورالعمل نظارت بر پیمانکاران تعویض کنتور

ناظر تعویض کنتور کنتورهای تعویضی (دوره ای – از کارافتاده) را بطور تفکیک شده لیست کرده و اطلاعات را در نرم افزار تعویض کنتور وارد و لیست کنتورهای تعویضی را به پیمانکار تحویل مینماید.

فرم تایید عملکرد پیمانکاران طرف قرارداد نیز جهت دریافت نظر مشترک تحویل پیمانکار میگردد. (به همراه دکنت)

فرم دکنت تعویضی به همراه لیست کنتورهای تعویض شده (یا سایر موارد شامل: مرئی سازی، محفظه کامل، ‌شیر انشعاب، ‌تغییر سطح، ‌سیمان کاری) تحویل ناظر میگردد.

ناظر تعویض کنتور اطلاعات جدید را وارد سیستم نموده و پس از بررسی و بازدید، ‌فرم دکنت جهت اعمال تعویضی ها، تحویل پانچیست میشود. فرم تکمیل شده رضایت مشترک نیز بررسی و در صورت لزوم با برخی مشترکین ارتباط تلفنی برقرار میگردد.

پس از دریافت لیست کنتورهای تعویضی (یا سایر موارد ذکر شده فوق) نسبت به بازدید رندمی از فعالیتهای انجام شده و تکمیل چک لیست «نظارت بر فعالیت پیمانکاران تعویض کنتور» اقدام و در صورت نیاز به اقدام اصلاحی (مرمت) موارد بررسی و اقدامات لازم توسط پیمانکار صورت می پذیرد . صورت وضعیت با توجه به محاسبات مالی تنظیم شده و به مسئول تعویض کنتور ستاد ارسال میشود.

پانچیست رقم تعویضی ها را بر اساس میانگین مصرف مشترکین محاسبه و اطلاعات جدید را در سیستم اصلاحی وارد و اطلاعات بوسیله دیسکت به خدمات ماشینی ستاد جهت ثبت سوابق ارسال میگردد. 

دستورالعمل پاسخگویی و رسیدگی به اعتراض مشترک

مشترک به متصدی پاسخگویی مراجعه کرده و قبض آب بهاء را مبنی بر اعتراض به قبض مصرفی ارائه میدهد. متصدی قسمت پاسخگویی قبض مورد اعتراض را با سوابق موجود در سیستم مقایسه کرده و در صورت بجا بودن، اعتراض مشترک را در قالب فرم رسیدگی به شکایت مشترک به شماره E2-FR-25/00 که توسط مشترک تکمیل میگردد، دریافت و به مامور بازدید مجدد ارجاع مینماید. در صورتیکه اعتراض مشترک وارد باشد قبض مشترک را مورد بررسی قرار داده و با سوابق موجود در کامپیوتر مقایسه و اگر اشتباهی رخ داده باشد جهت بررسی ادعای مشترک اقدام خواهد شد و سرانجام قبض اصلاح شده به مشترک عودت خواهد شد تاپرداخت شود و اگر مشترک از پرداخت امتناع ورزید اداره قطع و وصل اقدام خواهد نمود.

در صورتیکه اعتراض مشترک بی مورد باشد، قبض به مشترک جهت پرداخت عودت خواهد شد.

فرم رسیدگی به شکایت مشترک شامل سه بخش می باشد:

بخش اول فرم درخواست حاوی نشانی محل، شماره اشتراک پرونده، تاریخ، ساعت، تلفن تماس مشترک، نحوه تقاضا حضوری / تلفنی

بخش دوم : توسط مسئول پاسخگوئی تکمیل می گردد و حاوی تاریخ، ساعت و امضاءمسئول پاسخگوئی می باشد.

بخش سوم: توسط مأمور بازدیدتکمیل می گردد و حاوی رقم کنتور ، بدنه کنتور، تاریخ بازدید، ساعت بازدید، گزارش و تشخیص نوع مشکل و سرانجام تایید مأمور بازدید می باشد.

مامور بازدید مجدد مستقر در ناحیه، نسبت به بازدید از محل بمنظور بررسی شکستگی لوله، اشتباه قرائت، نقص فنی کنتور اقدام نموده و در صورت تائید موضوع قبض مورد اعتراض اصلاح و در غیر اینصورت قبض به مشترک برای پرداخت عودت داده میشود.

نکته: درصورت احنمال نقص فنی کنتور، مشترک فرم درخواست آزمایش کنتور به شماره E2-FR-11/00 را تکمیل نموده و کنتورجهت تست به آزمایشگاه ارسال می گردد وپس ازتایید موضوع قبض اصلاح می گردد.

مسئول واحد محاسبات قبض یا قبوض مورد اعتراض به همراه فرم تکمیل شده (رسیدگی به شکایت مشترک) را دریافت و محاسبات را بر اساس کد برگشتی و فرم تنظیم شده انجام میدهد.

قبض جدید صادر شده به همراه لیست و سند برگشتی تنظیم شده با کد مشخص کننده نوع برگشتی به مسئول خدمات مشترکین ارسال میشود. مسئول خدمات مشترکین سند را کنترل و تایید مینماید.لازم به ذکر است که:

-   تا سقف 1، 000، 000 ریال پس از تایید مدیر ناحیه، ارسال به خدمات ماشینی منطقه

-   از سقف 1، 000، 000 تا، 000، 000، 5 ریال پس از تایید مدیر ناحیه، معاونت درآمد و امور مشترکین و ارسال به خدمات ماشینی منطقه

-   از سقف 5، 000، 000 ریال تا 10، 000، 000 ریال پس از تایید مدیر ناحیه به تایید معاونت درآمد و امور مشترکین و سپس به تایید مدیریت منطقه و سپس ارسال به خدمات ماشینی منطقه

و مبالغ بیش از یک میلیون تومان پس از تایید مدیریت منطقه به دفتر خدمات مشترکین حوزه ستادی و سپس خدمات ماشینی شهر تهران ارسال میگردد تا وارد سیستم شود. درنهایت خدمات ماشینی منطقه، محاسبات را در سیستم ثبت مینماید. ضمناً در صورتیکه درخواست مشترک مبنی بر استرداد پرداخت بیش از بدهی آب بهاء خود باشد، موضوع توسط خدمات مشترکین بررسی و پس از تایید و با عنایت به میزان طلب از یکی از فرمهای «گردش کار استرداد آب بهاء بیش از چهارمیلیون ریال»، «گردش کار استرداد آب بها از یک میلیون ریال تا چهارمیلیون ریال» یا «گردش کار استرداد وجه آب بها تا یک میلیون ریال» به منظور استرداد مبلغ مورد طلب مشترک، استفاده شده و پس از طی مراحل تایید شده در فرم ‌توسط امور مالی، مبلغ مذکور به مشترک پرداخت می گردد.

دستورالعمل جمع آوری موقت کنتور

مسئول دفتر و بایگان در خواست جمع آوری موقت کنتور را بصورت کتبی از جانب مشترک به علت تخریب و نوسازی ملک، دریافت کرده و پس از ثبت و شماره نمودن نامه، بررسی و پاراف توسط مدیر ناحیه یا رئیس امور مشترکین انجام شده و به مسئول پذیرش و خدمات مشترکین ارجاع میشود. مسئول خدمات مشترکین درخواست را بررسی کرده و دستور اقدام به متصدی پاسخگویی جهت قرائت کنتور، تعیین بدهی آب بهاء تا تاریخ روز با استفاده از رایانه و تسویه آب بهاء و تعهدات مینماید. مسئول پذیرش مشترکین نامه مشترک را بررسی کرده و پرونده را از بایگانی دریافت مبنمابد و سایر اقدامات همانند اصلاح قرار داد انجام گرفته و نامه جمع آوری کنتور و قطع از محفظه از ناحیه به پست امداد یا پیمانکار نصب انشعاب ارسال و پس از جمع آوری شماره بدنه و کارکرد و تاریخ جمع آوری به ناحیه ارسال می گردد و به خدمات مشترکین گزارش و جهت ثبت به خدمات ماشینی ارسال می گردد و خدمات مشترکین جهت جمع آوری موقت کنتور اقدام می نمایند. واحد پذیرش مشترکین آمار و گزار شات ماهانه را تهیه و به مسئول آمار و گزارشات در قالب فرم گزارش جمع آوری دائم / موقت کنتور به شماره  E2-FR-14/00 ارائه میکند. مسئول آمار و گزارشات، پس از جمع بندی آمار و گزارشات ماهانه و اخذ امضاهءهای مجاز(تایید رئیس امور مشترکین وتصویب مدیر) به مسئول دفتر و بایگان ارجاع می دهد تا پس از ارسال یک نسخه به دفتر برنامه ریزی، یک نسخه نیز بایگانی گردد.

دستورالعمل واگذاری و نصب انشعاب و ایجاد سابقه آب بهاء

متصدی پذیرش تقاضای انشعاب را از متقاضی دریافت و مدارک مثبته و فرمهای مربوطه را جهت تکمیل به وی تحویل میدهد.

*   در مورد املاک مسکونی دو حالت وجود داشته و برای هریک مدارک مربوط به خود تحویل میگردد:

1- سند دار: اصل سند مالکیت، پروانه پایان کار ساختمان، نقشه معماری

2-املاک بدون سند: فرم تعهد محضری، فرم استشهاد محلی، معرفی نامه از ارگان مربوطه

*   در مورد املاک تجاری نیز دو حالت وجود دارد:

1-سند دار: اصل سند یا اجاره نامچه یا بنچاق – جواز کسب یا نامه از اتحادیه- تعهد خسارت

2- بدون سند: فرم تعهد محضری – فرم استشهاد محلی – جواز کسب یا نامه از اتحادیه – تعهد خسارت

مدارک فوق به انضمام فرم درخواست انشعاب و فرم کمبود فشار توسط متقاضی تکمیل، و پس از اخذ مدارک و بررسی و تکمیل قسمت مربوطه، تشکیل پرونده صورت میگیرد و شماره اشتراک تعیین میگردد که در بعضی از موارد ممکن است نیاز به بازدید از محل باشد سپس فرم اخذ مجوز حفاری صادر و جهت تایید شهرداری به مشترک تحویل می گردد. پس از تحویل مجوز حفاری توسط مشترک به ناحیه پرونده جهت محاسبه ی هزینه تکمیل میشود که در مورد املاک سنددار به اسناد مدارک مثبته و در مورد املاک بدون سند توسط اظهارات مشترک در فرم تعهدنامه، تعداد واحدهای مسکونی و تجاری و ظرفیت قراردادی واحدهای تجاری تکمیل میگردد. براساس تعداد واحدهای مسکونی یا تجاری بر اساس ظرفیت قراردادی اعلام هزینه صورت میپذیرد که این هزینه به دو روش نقد یا اقساط قابل وصول میباشد.

بعد از صدور فیش و پرداخت آن توسط مشترک، توسط مشترک در صورتیکه اقساط بود، چک یا سفته بابت تضمین گرفته شده، پرونده از نظر ارقام پرداختی مالی تکمیل و جهت تنظیم سند یا فرم دکنت که توسط خدمات ماشینی آبفای تهران بصورت کامپیوتری به چاپ می رسدکه شماره پرونده بر روی آن قید گردیده ارسال میگردد. سپس فرم حفاری صادر شده و پس از تکمیل توسط مشترک، به کارگاه نصب انشعاب فرستاده میشود. بعد از بررسی و تایید رئیس امور مشترکین، اسناد متصدی پذیرش جداسازی شده و سند و گزارش مالی جهت بررسی و تایید به مدیر ناحیه ارسال میگردد. مدارک مالی پس از امضاء مدیر ناحیه توسط معاونت درآمد و امور مشترکین و معاونت مالی و پشتیبانی ارسال میگردد.

کارگاه نصب پس از انجام مراحل فنی کار، طی فرم خاصی مشخصات انشعاب، اعم از شماره اشتراک، شماره پرونده، قطر انشعاب نصب شده و تاریخ نصب آن به خدمات ماشینی ارسال می شود تا ایجاد سابقه آب بهاء گردد.

*   تبصره: کلیه پرونده های واگذاری یا تغییر قطر انشعاب قبل از انجام محاسبات جهت تعیین فطر از دفتر فنی استعلام می شود.

دستورالعمل جمع آوری دائم کنتور

مسئول دفتر و بایگان درخواست جمع آوری دائم را در حالتهای ذیل دریافت مینماید:

·     تخریب ملک توسط شهرداری که طی نامه ای به شرکت اعلام می گردد.

·     تجمیع ملک برای ساخت و ساز (برای مثال تبدیل 2 ملک به 1 ملک)

·     جمع آوری دائم ناشی از عدم مراجعه مشترک در وضعیت جمع آوری موقت جهت برقراری مجدد انشعاب

رئیس امور مشترکین درخواستها را بررسی کرده و جهت اقدام به مسئولین خدمات و پذیرش مشترکین ارجاع مینماید.

مسئول خدمات مشترکین نیز پس از بررسی درخواست و دستور اقدام آن را به متصدی پاسخگویی جهت قرائت کنتور،

تعیین بدهی آب بهاء تا تاریخ روز با استفاده از رایانه و تسویه آب بهاء و تعهدات ارجاع مینماید.

مسئول پذیرش، نامه مشترک را مورد بررسی قرار داده ، پرونده را از بایگانی دریافت و همانند اصلاح قرار داد عمل مینماید. در تجمیع دو یا چند ملک و جمع آوری دائم، تغییر نام پرونده ها به نام مالک اجباری میباشد وکلیه حقوق پرونده های جمع اوری شده در پرونده باقی مانده و مورد محاسبه قرار میگیرد. لیست مورد نظر به کارگاه (با اخذ مجوز حفاری مورد نیاز و هزینه های مربوطه)، جهت جمع آوری ارسال میشود. کارگاه نصب پس از جمع آوری، مشخصات انشعاب و کنتور جمع آوری شده (رقم کارکرد، شماره بدنه، قطر) را در فرم جمع آوری انشعاب ثبت کرده و به ناحیه گزارش نموده و در صورت داشتن بدهی با مشترک تسویه حساب می گردد. سپس فرم گردش کار تهاتر راتکمیل و پس از تایید مسئول پذیرش، رئیس قسمت خدمات مشترکین، مدیر ناحیه و معاون درآمد و امورمشترکین به مدیر منطقه و در نهایت به شهرتهران جهت تهاتر آب بهاء و تعهدات و جمع آوری دائم انشعاب ارسال می گردد. پس ازجمع آوری کنتور و عودت پرونده، فرم گزارش جمع آوری دائم /موقت کنتور به شماره E2-FR-14/00 توسط متصدی پذیرش پر شده و از طریق خدمات مشترکین به خدمات ماشینی ارسال شده تا در کامپیوتر ثبت گردد. امار و گزار شات ماهانه تهیه شده وبه مسئول آمار و گزارشات در قالب لیست جمع آوری دائم / موقت کنتور ارائه داده میشود. قسمت پذیرش و خدمات مشترکین گزارش عملکرد خود را به صورت ماهانه در اختیار مسئول آمار و گزارشات قرار می دهد تا آمار و گزارشات ماهانه جمع آوری شده و با اخذ امضاهءهای مجاز، به مسئول دفتر و بایگان ارجاع داده میشود تا وی، یک نسخه را بایگانی کرده و نسخه دیگر به دفتر برنامه ریزی ارسال میشود.

دستورالعمل درخواست تغییرات انشعاب

متصدی پاسخگویی پذیرش درخواست تغییر مسیر، محل، سطح را دریافت کرده و پس از بررسی نوع درخواست مانند تغییر مسیر، تغییر محل کنتورو تغییر سطح کنتور و درج تعداد واحد ، قطر انشعاب و کد مصرفی در محل مشخصات قدیم فرم آن را جهت بازدید به ممیز ارجاع می دهد.همچنین مدارک لازم شامل: سند مالکیت، پروانه ساختمان، پایان کار ساختمان، ‌نقشه معماری سایت پلان را دریافت می نماید و با تکمیل فرم رسید بایگانی، پرونده در اختیار متصدی پاسخگویی قرار گرفته و بازدید از ملک طبق مدارک دریافت شده از مشترک انجام و محاسبات صورت میگیرد و مشخصات قدیم و جدید در فرم درخواست تغییرات ثبت می گردد.

مساح به محل ملک مراجعه و بر اساس نوع درخواست اقدام کرده و گزارش عملکرد خود را با استفاده از فرم درخواست تغییرات انشعاب و درخواست تغیر محل، سطح و تغییر مسیر، و درخصوص تغییر مسیر کروکی با استفاده از فرم برگه کار تهیه مینماید. همچنین ناحیه پاسخگو با بررسی تعداد واحد، ‌نوع کاربری ملک، ‌کنترل تعداد طبقات و واحدها و درج در فرم درخواست تغییرات انشعاب در قسمت مشخصات جدید، اگر اختلافی وجود داشته باشد همانند اصلاح واحد مراحل طی میگردد. بسته به نوع درخواست، محل کنتور مشترک، متراژ جابه جایی آن و سایر تغییرات بررسی شده، فرم درخواست تغییر محل، سطح و مسیر تکمیل و گزارش به مسئول پذیرش مشترکین ارائه میگردد.

مسئول پذیرش پس از بررسی مدارک در صورت مثبت نبودن گزارش به مشترک جهت تکمیل پرونده و ارائه مدارک کاملتر و رفع موانع اطلاع میدهد. ضمناً گاهی مشترک علاوه بر هزینه تغییر سطح، محل و مسیر، برای اختلاف واحد و یا تغییر کاربری ملک نیز بدهکار می شود که در آن صورت مانند فرآیند اصلاح قرارداد عمل می گردد. در صورت تایید، فرم تغییر سطح یا محل به بایگانی جهت ارسال به کارگاه (همانند تغییر قطر) فرستاده میشود.

 در خصوص تغییر مسیر: پرونده بهمراه فرم برگه کار به واحد درآمد ارسال میگردد. (درتمامی موارد به واحد درآمد ارسال میشود تا هزینه های مربوطه دریافت گردد). فرم تغییر سطح و تغییر محل زیر پنج متر جابجایی، فرم تغییر محل کنتور بالای پنج متر و تغییر مسیر جهت طی مراحل مربوطه به واحد پذیرش ارسال می شود. هزینه های مربوطه جهت بدهکار نمودن در فیش آب بهاء به خدمات ماشینی گزارش می شود. در صورت وجود اختلاف تعداد واحد و هزینه تغییر کاربری، فرم تغییرات از واحد ممیزی و متصدی پاسخگویی بر اساس تعرفه و قطر انشعاب و نوع تغییر، هزینه مربوطه رابه مشترک اعلام می دارد. فیشهای پرداختی لیست شده و به تأیید رئیس امور مشترکین و تصویب مدیر ناحیه رسیده یک نسخه از لیست در واحد بایگانی شده و فیشها با لیست جهت امور مالی منطقه ارسال می گردد.

 در خصوص پروندهایی که عرض معبر آنها بالای 10 متر می باشد، نیاز به مجوز راهنمایی و رانندگی و پرداخت هزینه شبکاری می باشد که با مشخص نمودن مهر در فرم مجوز حفاری تعیین شده و به متصدی پذیرش ارسال می گردد.

مساح فرم مجوز حفاری شهرداری را صادر نموده و فرم تغییرات و پرونده تغییر مسیر بهمراه فرم برگه کاربه بایگانی ارسال مینماید. پس از ارائه فرم مجوز حفاری شهرداری توسط مشترک به بایگانی فرمهای مربوطه به همراه فرم مجوز حفاری لیست شده جهت بررسی به مسئول پذیرش ارائه می گردد.فرم حفاری توسط مسئول بایگانی کنترل می شود. ضمنا" فرمهای تغییر محل زیر 5 متر وتغییر سطح نیز با فرمهای دیگر لیست می گردد. مسئول پذیرش فرمهای تغییرات و مجوز حفاری شهرداری را کنترل نموده و به متصدی بایگانی ارجاع مینماید و فرمهای لیست شده بهمراه لیست مربوطه تحویل نماینده کارگاه نصب انشعاب شده و یک نسخه از لیست نیز بایگانی میشود. فرمهای مربوطه جهت اعمال تغییرات به نماینده کارگاه نصب انشعاب تحویل شده و لیست مربوطه امضاء گرفته می شود. نماینده کارگاه نصب انشعاب، پس از انجام عملیات فرمها را با لاکشیت مشخصات فنی نصب به واحد پذیرش تحویل میدهد تا بایگانی شود.

دستورالعمل تغییر قطر انشعاب

متصدی پذیرش طبق درخواست مشترک پرونده مربوطه را از بایگانی دریافت، فرم درخواست تغییر قطر را تکمیل کرده و مطابق مراحل اصلاح قرارداد عمل مینماید. متصدی مساحی قسمت استعلام تعیین قطر در فرم درخواست تغییر قطر را تکمیل کرده و سپس به امضای مسئول پذیرش، رئیس امور مشترکین و مدیر ناحیه رسیده و در نهایت توسط دبیرخانه به دفتر خدمات مهندسی جهت بررسی ارسال میشود. دفتر خدمات فنی و مهئدسی در صورت تایید، مراتب را در فرم درخواست تغییر قطر قید کرده و توسط دبیرخانه به امور مشترکین ناحیه مورد نظر میفرستد. در صورت عدم تایید پرونده بایگانی شده و عدم امکان تغییرقطر به امور مشترکین ناحیه اعلام میگردد.

مسئول پذیرش مشترکین گزارش ممیزی را بررسی نموده، در صوت تایید، هزینه ریالی پرونده بر اساس گزارش و قطر لوله مربوطه طبق تعرفه شرکت آب و فاضلاب تهران تعیین میشود. در غیر اینصورت به مشترک جهت رفع مانع ارزیابی یا ارائه مدارک‌کاملترو کامل کردن مدارک مثبته اطلاع داده می شود. اگر مشترک بابت افزایش تعداد واحد وتغییر نوع کاربری ملک (از مسکونی به تجاری و بالعکس) و تعرفه تجاری بدهکار باشدبه باجه پاسخگویی ارجاع داده شده و مطابق مراحل اصلاح قرارداد عمل میگردد. پاسخگوی مشترکین هزینه (محاسبات) را با توجه به مصوبه شرکت آب و فاضلاب و قطر انشعاب و عرض معبر تعیین و به مشترک اعلام کرده و پس از پرداخت تنظیم اسناد مالی صورت می گیرد. ضمنا" یک برگ سند مالی به مشترک داده میشود. پاسخگو تنظیم اسناد مالی سند و لیست مالی و پرونده را به مسئول پذیرش داده تا جهت تایید و عودت پرونده به واحد درآمد اقدام گردد. پاسخگو در خصوص خیابانهایی که عرض معبر بالای 10 متر می باشد نیاز به دریافت مجوز راهنمایی و رانندگی و پرداخت هزینه شبکاری می باشد که با مشخص نمودن مهر در فرم حفاری تعیین شده و مجدداً پرونده به پاسخگو تنظیم اسناد مالی عودت میگردد. مسئول پذیرش مشترکین پرونده را بررسی و کنترل کرده (در صورت وجود نقص آن را به واحدی که ایراد فنی داشته جهت اصلاح میفرستد) و به رئیس امور مشترکین ارجاع میدهد.

وی نیز پس از کنترل و بررسی لیست و گزارش مالی آنها را مجددا" به مسئول پذیرش عودت میدهد تا مراحل بعدی توسط متصدی درآمد شامل تفکیک سند مالی از پرونده و لیست نمودن و تحویل به دبیرخانه جهت ارسال به معاونت درآمدو امورمشترکین ‌و معاونت‌مالی وپشتیبانی و ‌مدیر امور مالی انجام شده و ‌پس‌ازطی‌مراحل تایید ‌به خدمات‌ماشینی آبفای شهر تهران‌جهت‌ایجاد‌سابقه‌تعهدات‌ارسال می گردد.

 متصدی تنظیم اسناد مالی، پرونده را به همراه یک برگ سند مالی به پذیرش مشترکین ارجاع داده تا پرونده ها لیست شده و یک برگ از سند در پرونده بعنوان سابقه بایگانی شده و بقیه پرونده به بایگانی ارسال شود.

مسئول بایگانی پرونده ها را جهت تغییر قطر انشعاب به نماینده کارگاه نصب انشعاب که توسط معاونت فنی و مهندسی معرفی می شود تحویل داده و لیست مربوطه امضاء گرفته و جهت سابقه در بیگاتی قرار میدهد.نماینده کارگاه نصب انشعاب پس از تغییر قطر انشعاب، پرونده ها را پس از تغییر قطر انشعاب با لاکشیت مشخصات فنی نصب به واحد پذیرش تحویل میدهد. متصدی پذیرش فرم گزارش را که برروی آن فرم تغییر قطر و لاکشیت همراه اطلاعات:شماره اشتراک، تاریخ تغییر قطر انشعاب قدیم و جید، رقم کارکرد کنتور قبل و شماره بدنه کنتور جدید موجود میباشد، تکمیل کرده پرونده ها را لیست نموده و به بانگانی تحویل میدهد. مسئول خدمات مشترکین فرمهای گزارش را بررسی کرده در صورت عدم نقص، به رئیس امور مشترکین جهت تایید تحویل میدهد. (در صورت وجود نقص، عودت داده میشود) تا وی نیز با تایید آنها، ‌گزارشات تغییر قطر را جهت ایجاد سابقه و اصلاح شماره بدنه و رقم کارکرد به خدمات مشترکین ارسال نماید. آمار و گزارشات روزانه توسط رئیس امور مشترکین از کلیه قسمتها جمع آوری شده، پس از جمع بندی و تحویل به متصدی آمار و گزارشات نواحی، وی آنها را به تایید مدیر ناحیه رسانده و جهت دفتر برنامه ریزی و بهبود مدیریت ارسال می دارد.

دستورالعمل اصلاح شماره اشتراک

مسئول دفتر و بایگان گزارش مرکز خدمات ماشینی و یا درخواست مشترک را دریافت و در دفتر ثبت میکند. در خصوص گزارش خدمات ماشینی:

 1- تغییر مسیر کنتور در ملک های دو کله می باشد. ورودی آنها دو معبر می باشد و شماره اشتراک تغییر می کند.

 2- دو شماره یکی بودن اشتراک ها که معمولا توسط مساح و یا مشترک گزارش می گردد.

رئیس امور مشترکین درخواست را بررسی کرده پس از پاراف به مسئول پذیرش تحویل میدهد. مسئول پذیرش نیز پس از پاراف نامه دستور اقدام مینماید.

مساح با توجه به پرونده و نقشه 1.500 شرکت آبفای استان تهران به محل مراجعه و شماره اشتراک صحیح را تعیین کرده و بر روی نقشه اصلاح می کند و گزارش مربوطه را با توجه به فرم اصلاح اشتراک قبل از نصب یا بعد از نصب پر کرده و ارائه می دهد. مسئولین پذیرش مشترکین پس از بررسی و کنترل مدارک، گزارش را به مسئول خدمات مشترکین ارسال میکند تا در نهایت اصلاح شماره، توسط متصدی خدمات ماشینی در سیستم بایگانی شود.

دستورالعمل اصلاح قرارداد

متصدی پذیرش درخواست اصلاح قرارداد و و مدارک لازم را از مشترک شامل سند مالکیت، پروانه ساختمان یا پایان کار ساختمان، نقشه معماری (سایت پلان) دریافت و نوع در خواست را بررسی کرده و به مسئول پذیرش گزارش میدهد (در مورد املاک بدون سند یا فاقد مدارک کامل، فرم تعهد نامه بابت تعداد واحد تکمیل می گردد) وی پس از بررسی مجدد مدارک آنها را به متصدی درآمد ارجاع میدهد (در صورتیکه درخواست تغییر نام باشد، پرونده به بایگانی ارائه شده و متصدی بایگانی بر اساس اصل سند مالکیت و شناسنامه، نسبت به تغییر نام پرونده، اقدام مینماید - طبق فرم گزارش اصلاح نام و آدرس - و پرونده به واحد درآمد ارجاع میگردد).

پاسخگو پس از انجام محاسبات، فیش را با توجه به نحوه پرداخت (اقساط یا نقدی) با نظر مسئول پذیرش جهت پرداخت به مشترک داده میشود. پس از پرداخت مشترک، از نظر پر فراژ بانکی، گرفتن تضامین (چک یا سفته درخصوص قسطی شدن که بعد از تسویه حساب به مشترک مسترد می گردد) کنترل انجام شده و یک نسخه از سند مالی به مشترک ارائه میشود. هزینه ها و مشخصات جدیددر پشت کارت اشتراک درج شده، سند مالی، لیست مالی و پرونده مربوطه تنظیم شده و به رئیس خدمات مشترکین ارجاع میگردد. رئیس امور مشترکین پس از کنترل و بررسی گزارش متصدی پذیرش و اسناد مالی مربوطه، آن را به متصدی درآمد جهت جداسازی سند مالی از پرونده تحویل می دهد تا گزارش مالی نوشته شده و به همراه سند و لیست مالی به مدیر ناحیه ارسال شود.

مدیر ناحیه نیز سند و لیست و گزارش مالی را بررسی و تایید کرده، به معاونت درآمد و امور مشترکین ارسال می دارد.

*  تبصره: درصورت تقاضای مشترک جهت تغییرنام، پاسخگوی مشترکین پرونده مشترک را به منظور تطابق شرایط ملک با پرونده بررسی نموده و در صورت مغایرت نسبت به دریافت کلیه هزینه های مکلف اقدام و سپس تغییرنام انجام می گردد.

دستورالعمل استعلام پلاک ثبتی

مسئول دفتر وبایگان درخواست استعلام پلاک ثبتی را شماره گذاری کرده و در دفتر ثبت مینماید.

رئیس امور مشترکین دستور اقدام را به مسئول پذیرش اعلام مینماید تا توسط وی به بایگانی جهت ثبت پلاک ثبتی در فرم استعلام ارجاع داده شود.

چنانچه پلاک ثبتی نداشته باشد «عدم وجود پلاک ثبتی» مرقوم میشود. در صورت وجود پلاک ثبتی فرم پیش نویس مخصوص پلاک ثبتی تکمیل، فیش استعلام صادر و تحویل مشترک میشود. مشترک پس از پرداخت، فیش را تحویل داده و متصدی شماره فیش مربوطه را در پشت پرونده و پشت نامه نوشته و با مهر درآمد تایید مینماید. پیش نویس نامه پلاک ثبتی تهیه شده وجهت تایپ به دبیرخانه ارسال میگردد. مسئول دفتر و بایگان آن را به مسئول پذیرش، رئیس امور مشترکین و مدیر ناحیه جهت تایید و ثبت نهایی ارجاع میدهد. مسئولین آمار نواحی، آمار و گزارشات روزانه را تحویل مسئول آمار دفتر برنامه ریزی ارسال مینمایند.

دستورالعمل استعلام محضر

مسئول دفتر و بایگان درخواست استعلام محضر را در دفتر، ثبت و شماره گذاری کرده و رئیس امورمشترکین دستور اقدام لازم را به قسمت خدمات مشترکین و پذیرش اعلام مینماید. مسئول خدمات مشترکین درخواست را از نظر تسویه بودن آب بهای مشترک طبق آخرین قبض پرداختی و تسویه تعهدات و حق انشعاب و شماره بدنه کنتور و کارکرد و تاریخ قبض بررسی می کند. چنانچه تسویه باشد، جمله «اشتراک فوق تا تاریخ آخرین قبض آب بهاء و تعهدات بدهی ندارد» در هامش درخواست استعلام محضر ثبت شده و به متصدی پذیرش و خدمات ماشینی جهت ثبت وضعیت ملک در سیستم ارسال میشود و درصورتیکه تسویه نباشد فیش معادل بدهکاری مشترک صادرشده و جهت پرداخت به وی ارائه میشود.

مشترک، نامه استعلام بهمراه شماره اشتراک توسط مشترک به متصدی پذیرش اعلام میگرددو متصدی پذیرش رسید بایگانی را جهت دریافت پرونده مشترک از بایگانی و فرم تغییرات انشعاب را تکمیل مینماید مدارک مشترک از جمله پایان کار یا صورتجلسه تفکیکی یا استعلام از شهرداری را با پرونده تطبیق می دهد.

متصدی پذیرش در صورت نیاز و در موارد تغییر کاربری با رضایت مشترک و دستور مسئول پذیرش به محل ملک مراجعه و گزارش عملکرد را از نظرتعداد واحد، نوع کاربری ملک، تعدادواحدهای مندرج در پرونده با وضعیت جدید ملک به استنادمدارک مذکور در بند بالا بررسی مینماید مسئول پذیرش صحت و کفایت مدارک و عدم اشکال در پرونده و گزارش متصدی پذیرش را مورد بررسی قرار میدهد. چنانچه مورد تایید باشد، فیش استعلام صادر میگردد. در صورت عدم تایید و بدهکار بودن، پرونده تحویل متصدی صدور فیش جهت محاسبه و صدور فیش(همانند اصلاح قرارداد) میشود. چنانچه بدهکار نباشد با توجه به تعرفه مربوطه، فیش استعلام جهت پرداخت صادر و به مشترک ارائه میگردد.

مسئول پذیرش فیش پرداختی را کنترل، پیش نویس نامه استعلام را تهیه و بهمراه پرونده به دبیرخانه جهت تایپ ارسال مینماید.

مسئول دفتر و بایگان نامه پس از تایپ به همراه پرونده به مسئول پذیرش و رئیس مشترکین و مدیر ناحیه جهت تایید و و ثبت نهایی ارسال می دارد. در نهایت پرونده لیست شده و جهت بایگانی شدن و چیدمان به مسئول آن قسمت ارجاع میگردد.

مسئولین آمار نواحی، آمار و گزارشات روانه را جهت تجزیه و تحلیل به مسئول آمار و گزارشات دفتر برنامه ریزی ارسال میکند.