ارتباط با مدیرعامل

کلیه مشترکین و ذینفعان شرکت جهت تبادل نظرات و انتقال پیام میتوانند از طریق ایمیل مدیرعامل شرکت به آدرس t2kamrani@abfa2.ir  ارتباط برقرار نمایند.