مسابقه مراحل تصفیه آب شهری

1)فرآیندهای مورد استفاده ازدر تصفیه آب آشامیدنی را به ترتیب نام ببرید ؟

الف)کلر زنی / هوادهی / انعقاد / ته نشینی / فیلتراسیون/ نمک زدایی/ ضدعفونی کردن

ب) هوادهی / انعقاد / ته نشینی /کلرزنی / نمک زدایی/ فیلتراسیون / ضدعفونی کردن

ج) ضدعفونی کردن / هوادهی / فیلتراسیون /کلرزنی/ انعقاد / نمک زدایی / ته نشینی

د) ضدعفونی کردن / نمک زدایی/ فیلتراسیون / ته نشینی / انعقاد / هوادهی /کلر زنی

2) استفاده ازکمک منعقدکننده های پلی الکترونیکی و بهبود منعقد سازی و تشکیل لایه های ضخیم تر زیرمجموعه کدام فرآیند تصفیه آب می باشد ؟

الف) فیلتراسیون  

ب) انعقاد

ج) هوادهی    

د) ضدعفونی کردن

3) در کدام مرحله از مراحل تصفیه آب ذرات از آب جدا می شوند ؟

الف) نمک زدایی

ب) ته نشینی

ج) هوادهی

د) فیلتراسیون

منبع :   http://www.osmahab.com/news/1444/?sphrase_id=1307400

از همکاران محترم دعوت میشود در این مسابقه شرکت نموده واز جوایز ویژه آن بهره مند گردند.علاقه مندان می توانند پاسخ های خود را به همراه نام ونام خانوادگی وشماره تلفن تا روز دوشنبه 20 اردیبهشت ماه از طریق سیستم پیام به نام خانم صدیقه کریمی واحد روابط عمومی یا آی دی sedaye_ab2@ ارسال نمایند .