شرکت آب و فاضلاب استان تهران/آمار و عملکرد/گزارش عملکردی مهندسی و توسعه - جاری

عملکرد سال فنی و مهندسی سال 1399

برنامه

جمع عملکرد

عنوان

1000

1099

توسعه شبکه آب (متر)

8860

8860

اصلاح شبکه آب (متر)

305

374

نصب انشعاب آب (فقره)

712

920

اصلاح انشعاب آب موجود (فقره)

250

266

نصب انشعاب فاضلاب (فقره)