عملکرد 12 ماهه - از تاریخ     96/01/01   تا     96/12/29

مقادیر  کمی بخش آب

عنوان

جمع عملکرد

برنامه

درصد پیشرفت

توسعه شبکه آب (متر)

2000

2000

100%

اصلاح شبکه آب (متر)

18464.04

20000

92%

نصب انشعاب آب (فقره)

419

1000

42%

اصلاح انشعاب آب موجود (فقره)

1800

1000

180%

مقادیر کمی بخش فاضلاب

احداث شبکه فاضلاب فرعی (متر)

26618.3

20000

133%

نصب انشعاب فاضلاب (فقره)

11267

5000

225%

مقادیر کمی در بخش های مشترک آب

اجرای محصور سازی شامل دیوارکشی و فنس کشی (مترمربع)

888

0

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.