شرکت آب و فاضلاب استان تهران/آمار و عملکرد/گزارش عملکردی مهندسی و توسعه - جاری

 

عملکرد هشت ماهه معاونت فنی و مهندسی سال 99

عنوان

ناحیه 1

ناحیه 2

ناحیه 3

جمع عملکرد

برنامه

توسعه شبکه آب (متر)

0

0

489

489

1000

اصلاح شبکه آب (متر)

3017

0

3408

6425

8860

نصب انشعاب آب (فقره)

45

45

164

254

305

اصلاح انشعاب آب موجود (فقره)

276

0

523

799

712

نصب انشعاب فاضلاب (فقره)

5

46

64

115

250