گزیده خبرها

Loading
Loading
Loading

میز خدمت الکترونیکی

در اجرای ماده 17 تصویبنامه شماره 1127128 مورخ 28/12/95 شورای عالی اداری ،موضوع ابلاغ " حقوق شهروندی در نظام اداری" و در راستای ارائه خدمات به موقع ، سریع و آسان به شهروندان و مراجعین و همچنین ارتقاء رضایتمندی ایشان و به منظور کاهش مراجعات حضوری ، نسبت به استقرار میز خدمت الکترونیکی به شرح زیر اقدام شده است:

_ سامانه جامع پاسخگوئی به مشترکان شامل مشاهده قبض ، اطلاعات مشترک ، نمایش سوابق قبض و ...

_ سامانه مستندات حوزه درآمد و امور مشترکین شامل تعرفه های موردعمل، جستجوی مستندات ، راهنمای محاسباتی و ...

_ شناسنامه خدمات

 

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ پایاننوعوضعیت
ح 96/10/م2 ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
م 96/9/م2 ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
د96/8/م2 ۱۶ دی ۱۳۹۶ ۱۶ دی ۱۳۹۶ مناقصه
د96/7/م2 ۱۶ دی ۱۳۹۶ ۱۶ دی ۱۳۹۶ مناقصه
د96/6/م2 ۱۶ دی ۱۳۹۶ ۱۶ دی ۱۳۹۶ مناقصه
96/1 ۱۱ آذر ۱۳۹۶ ۱۱ آذر ۱۳۹۶ مزایده
ب96/5/م2 ۲۷ آبان ۱۳۹۶ ۲۷ آبان ۱۳۹۶ مناقصه
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی شماره ف96/3 ۱۱ مهر ۱۳۹۶ ۱۱ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای به شماره د96/4/م2 ۶ شهریور ۱۳۹۶ ۶ شهریور ۱۳۹۶ مناقصه
ف2/96/م2 ۲۱ تیر ۱۳۹۶ ۲۱ تیر ۱۳۹۶ مناقصه
۱ ۲ ۳ ۴ صفحه ۵ از ۵
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.