میز خدمت الکترونیکی

در اجرای ماده 17 تصویبنامه شماره 1127128 مورخ 28/12/95 شورای عالی اداری ،موضوع ابلاغ " حقوق شهروندی در نظام اداری" و در راستای ارائه خدمات به موقع ، سریع و آسان به شهروندان و مراجعین و همچنین ارتقاء رضایتمندی ایشان و به منظور کاهش مراجعات حضوری ، نسبت به استقرار میز خدمت الکترونیکی به شرح زیر اقدام شده است:

_ سامانه جامع پاسخگوئی به مشترکان شامل مشاهده قبض ، اطلاعات مشترک ، نمایش سوابق قبض و ...

_ سامانه مستندات حوزه درآمد و امور مشترکین شامل تعرفه های موردعمل، جستجوی مستندات ، راهنمای محاسباتی و ...

_ شناسنامه خدمات

 

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ پایاننوعوضعیت
د97/7/م2 تجدید شده ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ مناقصه
ف97/14/م2 ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ مناقصه
د97/6/م2 تجدید شده ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ مناقصه
ح97/13/م2 ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ مناقصه
م97/11/م2 ۸ اسفند ۱۳۹۷ ۸ اسفند ۱۳۹۷ مناقصه
م97/12/م2 ۸ اسفند ۱۳۹۷ ۸ اسفند ۱۳۹۷ مناقصه
د97/10/م2 ۶ اسفند ۱۳۹۷ ۶ اسفند ۱۳۹۷ مناقصه
د97/9/م2 ۶ اسفند ۱۳۹۷ ۶ اسفند ۱۳۹۷ مناقصه
ف97/8/م2 ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ مناقصه
ف97/8/م2 ۴ دی ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ مناقصه
۱ ۲ ۳ صفحه ۴ از ۵ ۵
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.