گزیده خبرها

Loading
Loading
Loading

میز خدمت الکترونیکی

در اجرای ماده 17 تصویبنامه شماره 1127128 مورخ 28/12/95 شورای عالی اداری ،موضوع ابلاغ " حقوق شهروندی در نظام اداری" و در راستای ارائه خدمات به موقع ، سریع و آسان به شهروندان و مراجعین و همچنین ارتقاء رضایتمندی ایشان و به منظور کاهش مراجعات حضوری ، نسبت به استقرار میز خدمت الکترونیکی به شرح زیر اقدام شده است:

_ سامانه جامع پاسخگوئی به مشترکان شامل مشاهده قبض ، اطلاعات مشترک ، نمایش سوابق قبض و ...

_ سامانه مستندات حوزه درآمد و امور مشترکین شامل تعرفه های موردعمل، جستجوی مستندات ، راهنمای محاسباتی و ...

_ شناسنامه خدمات

 

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ پایاننوعوضعیت
ب96/16/م2 ۹ اسفند ۱۳۹۶ ۹ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
م96/13/م2 (تجدید شده ۹ اسفند ۱۳۹۶ ۹ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
(م96/12/م2 ( تجدید شده ۹ اسفند ۱۳۹۶ ۹ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
ح 96/10/م2 (تجدید شده ۵ اسفند ۱۳۹۶ ۵ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
م 96/15/م2 ۵ اسفند ۱۳۹۶ ۵ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای به شماره د96/14/م2 ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
96/2 ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ مزایده
م96/12/م2 ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
م96/13/م2 ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
م 96/11/م2 ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ مناقصه
۱ ۲ ۳ صفحه ۴ از ۵ ۵
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.