گزیده خبرها

Loading
Loading
Loading

میز خدمت الکترونیکی

در اجرای ماده 17 تصویبنامه شماره 1127128 مورخ 28/12/95 شورای عالی اداری ،موضوع ابلاغ " حقوق شهروندی در نظام اداری" و در راستای ارائه خدمات به موقع ، سریع و آسان به شهروندان و مراجعین و همچنین ارتقاء رضایتمندی ایشان و به منظور کاهش مراجعات حضوری ، نسبت به استقرار میز خدمت الکترونیکی به شرح زیر اقدام شده است:

_ سامانه جامع پاسخگوئی به مشترکان شامل مشاهده قبض ، اطلاعات مشترک ، نمایش سوابق قبض و ...

_ سامانه مستندات حوزه درآمد و امور مشترکین شامل تعرفه های موردعمل، جستجوی مستندات ، راهنمای محاسباتی و ...

_ شناسنامه خدمات

 

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ پایاننوعوضعیت
م97/11/م2 ۸ اسفند ۱۳۹۷ ۸ اسفند ۱۳۹۷ مناقصه
م97/12/م2 ۸ اسفند ۱۳۹۷ ۸ اسفند ۱۳۹۷ مناقصه
د97/10/م2 ۶ اسفند ۱۳۹۷ ۶ اسفند ۱۳۹۷ مناقصه
د97/9/م2 ۶ اسفند ۱۳۹۷ ۶ اسفند ۱۳۹۷ مناقصه
ف97/8/م2 ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ مناقصه
ف97/8/م2 ۴ دی ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ مناقصه
فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۱۳ آذر ۱۳۹۷ مناقصه
د97/7/م2 ۲۰ آذر ۱۳۹۷ ۱۲ آذر ۱۳۹۷ مناقصه
د97/6/م2 ۲۰ آذر ۱۳۹۷ ۱۲ آذر ۱۳۹۷ مناقصه
ب97/5/م2 ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ مناقصه
۱ ۲ صفحه ۳ از ۵ ۴ ۵
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.