میز خدمت الکترونیکی

در اجرای ماده 17 تصویبنامه شماره 1127128 مورخ 28/12/95 شورای عالی اداری ،موضوع ابلاغ " حقوق شهروندی در نظام اداری" و در راستای ارائه خدمات به موقع ، سریع و آسان به شهروندان و مراجعین و همچنین ارتقاء رضایتمندی ایشان و به منظور کاهش مراجعات حضوری ، نسبت به استقرار میز خدمت الکترونیکی به شرح زیر اقدام شده است:

_ سامانه جامع پاسخگوئی به مشترکان شامل مشاهده قبض ، اطلاعات مشترک ، نمایش سوابق قبض و ...

_ سامانه مستندات حوزه درآمد و امور مشترکین شامل تعرفه های موردعمل، جستجوی مستندات ، راهنمای محاسباتی و ...

_ شناسنامه خدمات

 

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ پایاننوعوضعیت
ف98/10/م2 ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ مناقصه
ف98/7/م2 ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۳۱ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
ف98/8/م2(بخش دوم) ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۳۱ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
ف98/9/م2)بخش سوم) ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۳۱ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
ف98/6/م2 ۵ تیر ۱۳۹۸ ۵ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
ف98/5/م2 ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
ب98/3/م2 ۸ خرداد ۱۳۹۸ ۸ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
ب98/4/م2 ۸ خرداد ۱۳۹۸ ۸ خرداد ۱۳۹۸ مناقصه
م98/1/م2 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ مناقصه
م98/2/م2 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ مناقصه
۱ ۲ صفحه ۳ از ۵ ۴ ۵
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.