میز خدمت الکترونیکی

در اجرای ماده 17 تصویبنامه شماره 1127128 مورخ 28/12/95 شورای عالی اداری ،موضوع ابلاغ " حقوق شهروندی در نظام اداری" و در راستای ارائه خدمات به موقع ، سریع و آسان به شهروندان و مراجعین و همچنین ارتقاء رضایتمندی ایشان و به منظور کاهش مراجعات حضوری ، نسبت به استقرار میز خدمت الکترونیکی به شرح زیر اقدام شده است:

_ سامانه جامع پاسخگوئی به مشترکان شامل مشاهده قبض ، اطلاعات مشترک ، نمایش سوابق قبض و ...

_ سامانه مستندات حوزه درآمد و امور مشترکین شامل تعرفه های موردعمل، جستجوی مستندات ، راهنمای محاسباتی و ...

_ شناسنامه خدمات

 

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ پایاننوعوضعیت
ف98/19/م2 مناقصه و مزایده 2 tender
۲ دی ۱۳۹۸ ۲ دی ۱۳۹۸ مناقصه
ف98/18/م2(تجدید شده) مناقصه و مزایده 2 tender
۲۶ آذر ۱۳۹۸ ۲۶ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
ف98/13/م2(تجدید شده) مناقصه و مزایده 2 tender
۱۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۳ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
)ف98/17/م2(تجدید شده ۱۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۳ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
ف98/18/م2 ۵ آذر ۱۳۹۸ ۵ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
د98/14/م2(تجدید شده) ۲۶ آبان ۱۳۹۸ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ مناقصه
ب98/17/م2 ۱۴ آبان ۱۳۹۸ ۱۴ آبان ۱۳۹۸ مناقصه
ف98/16/م2 ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ۱۶ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
ف98/15/م2 ۲ مهر ۱۳۹۸ ۲ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
د98/14/م2 ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ مناقصه
صفحه ۱ از ۵ ۲ ۳ ۴ ۵
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.