گزیده خبرها

Loading
Loading
Loading

میز خدمت الکترونیکی

در اجرای ماده 17 تصویبنامه شماره 1127128 مورخ 28/12/95 شورای عالی اداری ،موضوع ابلاغ " حقوق شهروندی در نظام اداری" و در راستای ارائه خدمات به موقع ، سریع و آسان به شهروندان و مراجعین و همچنین ارتقاء رضایتمندی ایشان و به منظور کاهش مراجعات حضوری ، نسبت به استقرار میز خدمت الکترونیکی به شرح زیر اقدام شده است:

_ سامانه جامع پاسخگوئی به مشترکان شامل مشاهده قبض ، اطلاعات مشترک ، نمایش سوابق قبض و ...

_ سامانه مستندات حوزه درآمد و امور مشترکین شامل تعرفه های موردعمل، جستجوی مستندات ، راهنمای محاسباتی و ...

_ شناسنامه خدمات

 

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ پایاننوعوضعیت
ف98/16/م2 ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ۱۶ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
ف98/15/م2 ۲ مهر ۱۳۹۸ ۲ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
د98/14/م2 ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ مناقصه
ف98/13/م2 ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ مناقصه
ف98/12/م2 ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ مناقصه
ف98/11/م2 ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ مناقصه
ف98/10/م2 ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ مناقصه
ف98/7/م2 ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۳۱ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
ف98/8/م2(بخش دوم) ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۳۱ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
ف98/9/م2)بخش سوم) ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۳۱ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
صفحه ۱ از ۵ ۲ ۳ ۴ ۵
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.