گزیده خبرها

Loading
Loading
Loading

میز خدمت الکترونیکی

در اجرای ماده 17 تصویبنامه شماره 1127128 مورخ 28/12/95 شورای عالی اداری ،موضوع ابلاغ " حقوق شهروندی در نظام اداری" و در راستای ارائه خدمات به موقع ، سریع و آسان به شهروندان و مراجعین و همچنین ارتقاء رضایتمندی ایشان و به منظور کاهش مراجعات حضوری ، نسبت به استقرار میز خدمت الکترونیکی به شرح زیر اقدام شده است:

_ سامانه جامع پاسخگوئی به مشترکان شامل مشاهده قبض ، اطلاعات مشترک ، نمایش سوابق قبض و ...

_ سامانه مستندات حوزه درآمد و امور مشترکین شامل تعرفه های موردعمل، جستجوی مستندات ، راهنمای محاسباتی و ...

_ شناسنامه خدمات

 

عنوانشمارهموضوعمهلت دریافت سندتاریخ پایاننوعوضعیت
د98/23/م2 ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
ف98/22/م2 ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
د98/21/م2(تجدید شده) ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
د98/21/م2 ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
د98/20/م2 ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
ف98/19/م2 مناقصه و مزایده 2 tender
۲ دی ۱۳۹۸ ۲ دی ۱۳۹۸ مناقصه
ف98/18/م2(تجدید شده) مناقصه و مزایده 2 tender
۲۶ آذر ۱۳۹۸ ۲۶ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
ف98/13/م2(تجدید شده) مناقصه و مزایده 2 tender
۱۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۳ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
)ف98/17/م2(تجدید شده ۱۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۳ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
ف98/18/م2 ۵ آذر ۱۳۹۸ ۵ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
صفحه ۱ از ۵ ۲ ۳ ۴ ۵

اطلاعاتی راجب کرونا که باید بدانیم.

Loading
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.