۲۲۲

5

میز خدمت الکترونیکی

دراجرای ماده 17 تصویبنامه شماره 1127128 مورخ 28/12/95 شورای عالی اداری ،موضوع ابلاغ " حقوق شهروندی در نظام اداری" و در راستای ارائه خدمات به موقع ، سریع و آسان به شهروندان و مراجعین و همچنین ارتقاء رضایتمندی ایشان و به منظور کاهش مراجعات حضوری ، نسبت به استقرار میز خدمت الکترونیکی به شرح زیر اقدام شده است:

 

- سامانه جامع پاسخگوئی به مشترکان شامل مشاهده قبض ، اطلاعات مشترک ، نمایش سوابق قبض و ...

- سامانه مستندات حوزه درآمد و امور مشترکین شامل تعرفه های موردعمل، جستجوی مستندات ، راهنمای محاسباتی و ...

- شناسنامه خدمات

 

مدیریت مصرف آب

مدیریت مصرف آب 8

مدیریت مصرف آب 7

مدیریت مصرف آب 6

مدیریت مصرف آب 5

مدیریت مصرف آب 4

مدیریت مصرف آب 3

مدیریت مصرف آب 2

مدیریت مصرف آب 1

Loading

اطلاعاتی راجع به کرونا که باید بدانیم.

Loading