فهرست پروژه های تحقیقاتی ومطالعاتی  (تحقیقاتی جاری)

ردیف

عنوان

مجری

1

مقایسه کیفیت آب تصفیه شده به روش اسمز معکوس خانگی و آب شرب شهری و پیش بینی اثرات احتمال ناشی از تصفیه اسمز معکوس خانگی در آبفای منطقه دو

سرباز نخبه

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.