مساحت شبکه: 1/30 کیلومتر مربع

تعداد مشترکین:  51225 مشترک

تعداد پست امداد: یک پست

مناطق شهرداری تحت پوشش: مناطق 6 و 7