گزیده خبرها

  • مامورین قرائت کنتور از مدیرعامل شرکت آبفای منطقه  دو لوح تقدیر گرفتند.

  • مدیر کل پزشک قانونی استان تهران از کارشناس آموزش همگانی شرکت آبفای منطقه دو تقدیر کردند.

  • اردوی یک روزه زیارتی سیاحتی برای بازنشستگان شرکت برگزارشد

  • دوّمین جلسه هم اندیشی مدیرعامل با مأمورین قرائت کنتور ناحیه 2 با معرفی مأمورین برتر این ناحیه برگزار شد

Loading
Loading
  • مامورین قرائت کنتور از مدیرعامل شرکت آبفای منطقه  دو لوح تقدیر گرفتند.

  • مدیر کل پزشک قانونی استان تهران از کارشناس آموزش همگانی شرکت آبفای منطقه دو تقدیر کردند.

  • اردوی یک روزه زیارتی سیاحتی برای بازنشستگان شرکت برگزارشد

  • دوّمین جلسه هم اندیشی مدیرعامل با مأمورین قرائت کنتور ناحیه 2 با معرفی مأمورین برتر این ناحیه برگزار شد

Loading
عنوانشمارهمهلت دریافت سندتاریخ پایاننوعوضعیت
ح 96/10/م2 (تجدید شده ۵ اسفند ۱۳۹۶ ۵ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
م 96/15/م2 ۵ اسفند ۱۳۹۶ ۵ اسفند ۱۳۹۶ مناقصه
ب٩/٩٤/م٢ ۷ شهریور ۱۳۹۴ مناقصه
ب10/94/م2 مناقصه
ف7/94/م2 ۸ تیر ۱۳۹۴ مناقصه
ف6/94/م2 ۲ تیر ۱۳۹۴ مناقصه
ف3/94/م2 ۲ خرداد ۱۳۹۴ مناقصه
ف23/93/م2 ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای به شماره م22/93/م2 ۱۸ بهمن ۱۳۹۳ مناقصه
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره م21/93/م2 ۱۸ بهمن ۱۳۹۳ مناقصه

میز خدمت الکترونیکی

در اجرای ماده 17 تصویبنامه شماره 1127128 مورخ 28/12/95 شورای عالی اداری ،موضوع ابلاغ " حقوق شهروندی در نظام اداری" و در راستای ارائه خدمات به موقع ، سریع و آسان به شهروندان و مراجعین و همچنین ارتقاء رضایتمندی ایشان و به منظور کاهش مراجعات حضوری ، نسبت به استقرار میز خدمت الکترونیکی به شرح زیر اقدام شده است:

آبسامانه مشاهده اطلاعات انشعاب (مشاهده قبض، سابقه اشتراک، دفترچه قسط و ...)

آبسامانه مستندات حوزه درآمد و امور مشترکین (تعرفه ای جاری آب بها ، کارمزد دفع فاضلاب ...)

آبدفاتر پیشخوان دولت

آبسامانه پیام کوتاه 10000321

آبخدمات فروش و پس از فروش انشعاب

آبفرآیندهای پاسخگویی به درخواست مشترکین

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.